Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Výuka

Změny v provozu školy v souladu s aktuální epidemiologickou situací

Dočasná úprava učebního plánu ve školním roce 2020/2021 ve vztahu k učivu neprobranému v minulém školním roce

 • 25. září 2020

Tzv. ředitelské volno doporučené MZd na pátek 25. září 2020 v naší škole vyhlášeno není, tzn. výuka probíhá standardním způsobem dle platného rozvrhu hodin pro tento den.

 • od 18. září 2020

Od pátku 18. září 2020 vstupuje v platnost další plošné nařízení MZd o povinnosti nosit roušku nebo jinou ochranu úst a nosu ve všech prostorách včetně pobytu ve třídách.
Velice nás mrzí, že dochází k dalšímu omezení komfortu žáků při vyučování, ale snažně vás žádáme, abyste pochopili situaci školy, která toto opaření nemohla ovlivnit, a toto nové nařízení v rámci možností akceptovali.

 • od 10. září 2020

Od čtvrtka 10. září 2020 vstupuje v platnost nařízení MZd o povinnosti nosit roušku nebo jinou ochranu úst a nosu ve všech společných prostorách veřejně přístupných budov v ČR. Toto opatření se vztahuje i na společné prostory škol jako jsou chodby, toalety apod. Dle vyjádření MŠMT se (prozatím) netýká pobytu ve třídách, tj. vlastní výuka bude probíhat bez roušek.

Ve školní jídelně je nutno se rovněž pohybovat s nasazenou rouškou vyjma doby vlastní konzumace stravy.

Nenasazenou roušku není z hygienických důvodů dovoleno odkládat na lavici nebo jídelní stůl, je nutno ji ponechat pověšenou na krku nebo ji uschovat např. do plastového sáčku.

 • od 1. září 2020

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 8:00 běžným způsobem, tj. s osobní přítomností žáků ve škole. Provoz školy je zajištěn v souladu s metodikou MŠMT a MZd. a v souladu s obecně platnými hygienickými pravidly. Úklid, pravidelné větrání a dezinfekce všech prostor školy jsou zajištěny.

Škola bude pro vstup žáků přístupná každý den od 7:00 s využitím čipového vstupního systému. Žáci si při vstupu do budovy vydezinfikují ruce a bude jim bezkontaktním teploměrem změřena tělesná teplota. Prohlášení o bezinfekčnosti před prvním příchodem do školy se od žáků nevyžaduje. Žákům s jakýmikoli příznaky respiračních potíží doprovázenými zvýšenou teplotou je zakázán vstup do budovy. Každý žák bude mít pro případ potřeby u sebe hygienicky uloženou ochranu úst a nosu (roušku apod.). Ve třídě může být žák bez roušky, nošení roušek není momentálně vyžadováno ani ve společných prostorách.

Po ukončení výuky dle stanoveného rozvrhu hodin nebude umožněno žákům zdržovat se v prostorách školy. Cizím osobám není vstup do budovy povolen.

Noví žáci 1.A a 1.C (primy) se shromáždí 1. září do 8:00 ve svých kmenových učebnách (1.A v přízemí učebně 010 – posluchárna chemie, 1.C v 1. poschodí v učebně 109), kde vyčkají na příchod třídních učitelů (1.A: Mgr. Stanislav Ježek, 1.C: PhDr. Ivo Rejchrt), kteří je budou informovat o dalším průběhu. Předpokládaný konec prvního dne ve škole pro nové žáky je v cca 12 hodin.

Ostatní žáci se shromáždí 1. září do 8:00 ve svých kmenových učebnách a vyčkají příchodu třídních učitelů. Předpokládaný konec prvního dne je v cca 10 hodin.

Školní stravování je zajištěno i nadále v jídelně SPOŠ (dříve SŠIS) na nábřeží, avšak pouze v jednoznačně určených časech uvedených v rozvrhu hodin a vstup do jídelny bude regulován pověřeným pedagogem. V jídelně bude pro strávníky gymnázia vyhrazen samostatný sektor. S konkrétním rozpisem časů pro obědy budou žáci seznámeni třídním učitelem.

Školní řád

Školní řád

ŠVP

Školní vzdělávací program

Příloha ŠVP s volitelnými předměty

Projekty a granty

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008508

Předpokládané zahájení projektu: 1. 1. 2018

Ukončení projektu: 31. 12. 2020

Anotace projektu:

Projekt I-KAP KHK I je implementačním nástrojem, jehož cílem je napomoci zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně ped. pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj.

GDK je partnerem projektu: č.  4  

GDK je zapojen do realizace aktivity KA3 – Podpora polytechnického a odborného vzdělávání a K4 Podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků.

GDK bude realizovat následující aktivity:

 • Polytechnický kroužek
 • Vícedenní soustředění
 • Cyklus polytechnických exkurzí
 • Modernizace fyzikální laboratoře, učebny biologie, chemie a fyziky
 • Čtenářské dílny
 • Vydání knihy
 • Projektové dny pro ZŠ
 • Projektová dopoledne pro MŠ
 • Cyklus literárně-čtenářských exkurzí včetně workshopů
 • Projektové dny matematiky

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.