Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Výuka

Vzhledem ke konání přijímacích zkoušek ve dnech 8.–9. června 2020 a následných ústních maturitních zkoušek ve dnech 10.–12. června a 15.–18. června 2020 nevyužije naše škola z důvodu prostorových a personálních komplikací možnosti obnovení osobní přítomnosti žáků ve školách po 8. červnu 2020.
Výuka bude pokračovat po zbytek pololetí ve stávající podobě, tj. distanční formou.

Pro závěr školního roku 2019/2020 byly pro vypořádání klasifikace ve vyučovaných předmětech vydány organizační pokyny pro 2. pololetí 2019/2020.

V případě osobní přítomnosti žáků ve škole, např. z důvodu doplnění klasifikace, převzetí vysvědčení apod., platí nutnost dodržování platných hygienických pokynů a při prvním příchodu do školy povinnost odevzdání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Školní řád

Školní řád

ŠVP

Školní vzdělávací program

Příloha ŠVP s volitelnými předměty

Starší verze ŠVP

Koncepce

Koncepce

Vyučované předměty

Český jazyk

Český jazyk ….
Projekty a granty

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008508

Předpokládané zahájení projektu: 1. 1. 2018

Ukončení projektu: 31. 12. 2020

Anotace projektu:

Projekt I-KAP KHK I je implementačním nástrojem, jehož cílem je napomoci zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně ped. pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj.

GDK je partnerem projektu: č.  4  

GDK je zapojen do realizace aktivity KA3 – Podpora polytechnického a odborného vzdělávání a K4 Podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků.

GDK bude realizovat následující aktivity:

  • Polytechnický kroužek
  • Vícedenní soustředění
  • Cyklus polytechnických exkurzí
  • Modernizace fyzikální laboratoře, učebny biologie, chemie a fyziky
  • Čtenářské dílny
  • Vydání knihy
  • Projektové dny pro ZŠ
  • Projektová dopoledne pro MŠ
  • Cyklus literárně-čtenářských exkurzí včetně workshopů
  • Projektové dny matematiky

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Pro veřejnost