Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Výuka 2020/2021

Změny v provozu školy v souladu s aktuální epidemiologickou situací

Dočasná úprava učebního plánu ve školním roce 2020/2021 ve vztahu k učivu neprobranému v minulém školním roce


 • od 8. června 2021

Povinnost nošení ochrany úst a nosu pro žáky a učitele ve škole se vztahuje jen na společné prostory, při vlastní výuce ve třídách již není toto opatření vyžadováno.

Antigenní testování na COVID-19 je stále povinné, probíhat bude standardně každé pondělí od 7:45 v kmenových třídách.

Sportovní činnosti ve vnitřních prostorách jsou umožněny pro skupiny do 30 žáků, je povoleno využívání šaten a sprch.

 • od 24. května 2021

Od pondělí 24. května 2021 dochází k znovuobnovení prezenční výuky ve všech třídách čtyřletého i víceletého gymnázia a k návratu k „běžnému“ rozvrhu hodin (ze září 2020, s drobnými úpravami). Ve dnech 24.–26. května a 1.–3. června však zároveň probíhají ve škole maturitní zkoušky, proto bude docházet k výrazným změnám v rozvrhu hodin, případně bude v těchto dnech výuka nahrazena jinými výchovně-vzdělávacími činnostmi.

Podmínkou účasti na prezenčním vzdělávání je dodržování všech platných protiepidemických pravidel (zejména trvalého nošení ochrany úst a nosu při pobytu ve škole) a doložení negativního testu na COVID-19 (nebo alternativy testu) – testování ve škole bude probíhat každý týden vždy v pondělí ráno.

Žáci nižšího gymnázia (kteří byli již testováni v minulých týdnech) přijdou do školy hlavním vchodem a jejich testování proběhne v kmenových třídách v max. 15členných skupinách, čas příchodu:

 • 7:30 – žáci nižšího gymnázia (1.C, 2.C)

Žáci ostatních tříd, kteří dosud nebyli testováni, budou do školy přicházet zadním vchodem přes zahradu, testování proběhne v tělocvičně a učebně 010 (třídy budou rozděleny do max. 15členných skupin) – příchod v následujících časech:

 • 7:30 – žáci třetích ročníků (3.A, 5.C)
 • 8:00 – žáci prvních ročníků (1.A, 3.C)
 • 8:30 – žáci druhých ročníků (2.A, 4.C)

Stanovené časy je nutno dodržet kvůli návaznosti testování u dalších skupin a kvůli dalšímu časovému harmonogramu (výuka, doplňkové aktivity, účast vyučujících u maturitních zkoušek).

od 17. května 2021

Od pondělí 17. května 2021 dochází k další úpravě organizace výuky.

Vyšší gymnázium

Pro žáky vyššího gymnázia (tedy 1.A a výše a tercii a výše) zůstává systém stále nezměněn – pokračuje distanční výuka dle stávajícího rozvrhu hodin. Pravděpodobný přechod k prezenční výuce se předpokládá v týdnu od 24. května; tato možnost zatím ale není nijak potvrzena a jako taková je ve výrazné kolizi s písemnými maturitními zkouškami probíhajícími ve stejném termínu.

Nižší gymnázium

Žákům primy a sekundy je od 17. května 2021 umožněna osobní přítomnost na vzdělávání již v plném rozsahu, tj. bez rotačního systému střídání způsobů výuky po týdnech. Výuka bude probíhat podle stávajícího rozvrhu hodin; návrat k původnímu rozvrhu hodin se předpokládá až po umožnění prezenční výuky pro celou školu.

V platnosti zůstávají veškerá protiepidemická pravidla včetně testování žáků na COVID-19; testování bude probíhat samoodběrem již jen jednou týdně v pondělí ráno (nebo jiný první den přítomnosti žáka ve škole, pokud se nemohl zúčastnit testování v pondělí), a to v následujících časech: 1.C v 7:40, 2.C v 7:50. Příchod do školy v tento den bude okolo budovy přes školní zahradu. Žádáme vás, abyste stanovené časy dodrželi.

Žáci primy a sekundy mají plný nárok na obědy ve školní jídelně. Stále platí vyhrazená doba pro odběr obědů pro žáky gymnázia mezi 11:40-12:20, tj. ve volné hodině mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Obědy je nutno objednat vždy nejpozději předcházející pracovní den do 14:00
Jiří Erlebach

 • od 3. května 2021

Od pondělí 3. května 2021 dochází v souladu s vládním nařízením k částečné úpravě organizace výuky.

Vyšší gymnázium

Pro žáky vyššího gymnázia (tedy 1.A a výše a tercii a výše) zůstává systém nezměněn –pokračuje distanční výuka dle stávajícího rozvrhu hodin.

Nižší gymnázium

Žákům primy a sekundy („jiná forma povinné školní docházky na střední škole“) je od 3. května 2021 umožněna osobní přítomnost na vzdělávání. Výuka bude probíhat rotačním způsobem – jeden týden jedna třída prezenční formou (konkrétně prima od 3. května 2021), zbylá třída distančně; v následujícím týdnu dojde k prohození tříd (tedy sekunda prezenčně od 10. května 2021). Výuka bude probíhat (prozatím) podle stávajícího rozvrhu hodin ve vesměs dvouhodinových blocích vyučovacích předmětů.

Podmínkou osobní účasti na vzdělávání je negativní test na COVID-19, neexistence příznaků charakteristických pro onemocnění COVID-19 a povinnost používání ochranného prostředku pro zakrytí úst a nosu po celou dobu přítomnosti ve škole. Žák, který z jakéhokoli důvodu některou z těchto podmínek nesplní, nemůže být účasten prezenční výuky a je z ní automaticky omluven. Škola není povinna zajistit náhradní způsob výuky, je každopádně doporučeno, aby vyučující určili předpokládaný objem probírané látky v daném týdnu a nepřítomné žáky s nimi vhodným způsobem (Bakaláři, Teams…) seznámili.

Testování žáků

Testy na COVID-19 zajišťuje škola. Testování bude probíhat každý týden prezenční výuky, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.

K pondělnímu testování se žáci třídy, která má v daném týdnu prezenční výuku, dostaví vždy v 7:40, a to zadním vchodem do školy – přes zahradu (vstup předním vchodem bude žákům vždy v pondělí zablokován). Třída bude rozdělena na dvě skupiny; jedna bude testována v tělocvičně, druhá v posluchárně chemie (místnost 010 v přízemí). Bez prokázání negativního výsledku testu není přípustný vstup dále do budovy! Testování proběhne samoodběrem každým žákem bez aktivního zásahu další osoby, pouze pod dohledem přítomných pracovníků školy. Pro testování budou použity testy Singclean (rychlý návod), vlastní testování zabere maximálně 20 minut, aby se žáci mohli bez zbytečné prodlevy účastnit první vyučovací hodiny od 8:00.

Čtvrteční (ověřovací) testování – bude probíhat v kmenové třídě (1.C – 109, 2.C – 105) ve stejném čase jako v pondělí (od 7:40) za účasti všech žáků s asistencí určenými pracovníky školy.

V případě pozitivity žáka při pondělním testu – dotčený žák se umístí do izolační místnosti ve škole a bude kontaktován jeho zákonný zástupce, který bez zbytečného odkladu žáka ze školy vyzvedne; třídní učitelé byli vyzváni, aby zajistili písemné potvrzení zákonného zástupce o případné možnosti samostatného odchodu žáka ze školy v této situaci – bude vybráno třídním učitelem první den prezenční výuky. Zbylí žáci s negativním testem se účastní výuky.

V případě pozitivity některého žáka při čtvrtečním testu – celá třída nastupuje neprodleně do povinné karantény, výuka poté probíhá po zbytek týdne (a týden následující) distančním způsobem.

Protiepidemická pravidla pro žáky při prezenční výuce

Během pobytu ve škole je třeba dodržovat veškerá platná protiepidemická pravidla, jimiž jsou zejména:
• pravidelné větrání tříd (zajišťuje vyučující vždy na začátku a v průběhu vyučovací hodiny)
• dezinfekce tříd a veškerých používaných povrchů (zajištěno v pravidelných intervalech)
• osobní dezinfekce a mytí rukou
nošení ochrany úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole (k současnému datu je požadována alespoň zdravotnická obličejová rouška nebo ochrana vyššího stupně, např. respirátor)
• přestávky je doporučeno s ohledem na počasí trávit pokud možno na školní zahradě


 • od 4. ledna 2021

Vzhledem k přetrvávajícímu zařazení ČR do 5. stupně PES platí zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách.
Výuka bude probíhat pro všechny žáky naší školy plně distančním způsobem podle stávajícího rozvrhu hodin.
Případné konzultace žáků s učiteli jsou povoleny po předchozí vzájemné domluvě v režimu 1 žák + 1 vyučující.

 • 21. a 22. prosince 2020

Výuka je ve dnech 21. a 22. prosince 2020 zrušena bez náhrady; vyučující jsou však oprávněni zadat žákům na období takto prodloužených vánočních prázdnin přiměřený rozsah samostudia.
Tento krok vychází z usnesení vlády č. 1335 ze dne 14. 12. 2020 a navazujícího nařízení MŠMT, jímž se stanovují 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); pro tyto druhy škol není proto v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

 • od 7. prosince 2020

Rozvrh hodin zůstává v platnosti v současné redukované podobě, pouze s drobnými úpravami. U tříd s prezenčním způsobem výuky jsou určeny závazné učebny pro výuku.

Vstupuje v platnost pokyn MŠMT povolující osobní přítomnosti žáků ve škole, u žáků v naší kompetenci (kromě maturantů) v cyklickém režimu = jeden týden prezenčně třídy A, další týden C atd. V týdnu od 7.12.2020 se prezenční výuka bude týkat žáků A-tříd, tedy 1.A, 2.A, 3.A; paralelní C-třídy distančně. Společné volitelné předměty (semináře, konverzace – 3. ročník) probíhají jednoznačně distančně, vyučující domluví vhodnou formu prostřednictvím MS Teams. Týká se i meziročníkových předmětů, kde se účastní 3.+4. ročníky (La, DG, ZEk, NK).

V nižším gymnáziu v týdnu od 7.12.2020 vyučuje prezenčně sekunda. Prima přechází pro tento týden zpět do distanční výuky, bude cyklicky měněno.

Do cyklického střídání zasáhnou vánoční prázdniny; systém po nich (resp. i na dva dny před nimi – 21. a 22.12.) bude upřesněn.

Maturanti pokračují již téměř plnohodnotně prezenčním způsobem. Homogenita tříd a skupin je již pouze doporučována, u primy a sekundy zůstává nařízena. Z toho vyplývá (kromě zmiňovaných meziročníkových předmětů), že u maturantů lze od 7.12.2020 tvořit skupiny složené z žáků A+C (semináře, konverzace – vyjma NK) s možností prezenční výuky. Vyučující volitelných předmětů dle svého uvážení domluví s žáky vhodný systém výuky (prezenční/distanční).

Větrat se dle MŠMT „doporučuje 5 minut o přestávce“, což je v rozporu se školním řádem a pravidly BOZ. Pro učitele je vydán závazný pokyn: větrat pouze v přítomnosti vyučujícího, nejlépe 5 minut hned na začátku hodiny + dalších doporučených 5 minut přibližně po 30 minutách.

Povinnost nošení roušek po celou dobu výuku zůstává nezměněna.


 • od 30. listopadu 2020 – pro žáky nižších ročníků víceletého gymnázia

Od pondělí 30.11.2020 je povolena osobní přítomnost ve škole pro žáky druhého stupně ZŠ a žáků nižších ročníků víceletých gymnázií.

Prezenční výuka se v primě a sekundě bude do odvolání střídat v týdenních cyklech s momentálně probíhající distanční výukou (rotační systém) tak, aby ve škole byli osobně přítomni žáci vždy jen jedné z uvedených tříd (v případě primy a sekundy se dle platného stanoviska MŠMT jedná o kategorii žáků „vykonávajících povinnou školní docházku jiným způsobem na střední škole“, neaplikuje se na ně proto pravidlo trvalé prezenční výuky žáků 9. tříd ZŠ).
V týdnu od 30.11. začne prezenční výukou třída 1.C (prima), třída 2.C (sekunda) pokračuje v nastaveném systému distanční výuky; od dalšího týdne se obě třídy v systému výuky prohodí. Více informací obdrželi žáci prostřednictvím svých třídních učitelů.

Pro tyto účely byl částečně upraven a doplněn páteční rozvrh hodin v primě a sekundě, aby byla realizována i výuka předmětů estetické výchovy (hudební a výtvarné). Výuka tělesné výuky se nekoná. Změny rozvrhu hodin sledujte v IS Bakaláři. Stravování ve školní jídelně zůstává v platnosti v uvedených časech, tj. mezi 12. a 13. hodinou. Čipový systém vstupu do školy bude pro uvedené žáky znovu aktivován od 30.11.; škola bude pro žáky přístupná od 7 do 16 hodin.

Pro všechny účastníky vzdělávání platí povinnost dodržování veškerých platných hygienických pravidel. Povinnost mít nasazenou roušku nebo jinou ochranu úst a nosu platí po celou dobu přítomnosti ve škole, tj. i při vlastní výuce.

 • od 25. listopadu 2020 – pro žáky maturitních ročníků

Od středy 25.11.2020 je rozhodnutím vlády ČR povolena osobní přítomnost žáků maturitních ročníků ve škole.

Pro účely tohoto kroku byl částečně upraven momentálně platný rozvrh hodin, do něhož byly přidány konverzace v cizích jazycích a specifikovány učebny pro prezenční způsob výuky. Časová dotace byla u povinných předmětů ponechána v plném rozsahu dle ŠVP, u volitelných předmětů v polovičním rozsahu. Žákům a vyučujícím je však umožněno, aby se domluvili na případných dalších doplňkových vyučovacích hodinách mimo stálý rozvrh. Výuka tělesné výchovy se nekoná.

Výuka povinných předmětů ve 4.A a 6.C bude probíhat prezenčně v učebnách určených rozvrhem hodin každý den od 8:00 do 11:30 (ve čtvrtek až do 14:05 ve 4.A resp. 14:55 v 6.C).

Výuka volitelných předmětů bude probíhat v odpoledních vyučovacích hodinách. Platí jednoznačná povinnost zachovat homogenitu skupiny (tj. nespojovat žáky z více tříd). V praxi to následně znamená, že vyučující každého volitelného předmětu zvolí jednu z následujících forem výuky:

 • bude pokračovat ve stávajícím způsobu distanční výuky, která už ze své podstaty může být realizována pro celou skupinu bez omezení,
 • nebo se rozhodne pro prezenční (resp. kombinovaný) způsob výuky: pro část skupiny složené důsledně z žáků jedné třídy bude probíhat výuka prezenčně v učebně dle stanoveného rozvrhu hodin, zbylá část skupiny s žáky druhé paralelní třídy se účastní výuky buď distanční online formou (proveditelnou metodu musí zvolit vyučující), nebo této části skupiny zadá vyučující požadované činnosti v offline režimu prostřednictvím MS Teams.

O zvoleném způsobu výuky volitelných předmětů seznámí v dostatečném předstihu vyučující žáky prostřednictvím MS Teams. V případě kombinované výuky vždy určí, která část skupiny se účastní prezenčně a jak se do výuky zapojí zbylá část. Je vhodné, aby v případě kombinované výuky vyučující část skupiny účastnící se prezenční výuky cykloval v lichých a sudých týdnech (tj. střídal prezenčně/distančně A/C a naopak).
Případnou distanční formu výuky žák realizuje mimo školu nebo v jakékoli volné učebně ve škole s dodržením všech hygienických pravidel, a to zásadně s využitím vlastního ICT zařízení žáka.
Jako základní komunikační nástroj zůstává MS Teams a IS Bakaláři.

Celé znění interního pokynu k návratu maturantů 25.11.2020
Oficiální manuál MŠMT k návratu této skupiny žáků do škol
Opatření PES pro oblast školství.

od 14. října 2020

V souladu s usnesením vlády č. 1021 1022 ze dne 12.10.2020 dochází s platností od středy 14.10.2020 k plnému přechodu všech tříd gymnázia na distanční formu výuky s vyloučením osobní přítomnosti žáků ve škole. Ruší se tedy původní výjimka pro primu a sekundu, které se podle předešlého usnesení doposud vzdělávaly prezenčně. Výuka probíhá podle upraveného rozvrhu hodin již platného od pondělí 12.10. se změnou v primě a sekundě, kde došlo k vyjmutí hudební a výtvarné výchovy.​

V platnosti zůstává možnost školního stravování, mění se však doba výdeje obědů pro žáky a zaměstnance gymnázia na dobu mezi 12:00–13:00. Žádáme všechny, kteří chtějí školní stravování využít, aby tak činili bezpodmínečně v tomto vyhrazeném časovém úseku!

Původně vyhlášené ředitelské volno pro primu a sekundu dne 21.10. se ruší, výuka bude i přes částečné provozní komplikace ve škole probíhat pro žáky distančním způsobem jako v jiné dny. Prodloužené podzimní prázdniny od soboty 24.10. do neděle 1.11. zůstávají v platnosti.

Budova školy je pro žáky ze zásady uzavřena, otevření pomocí čipu je deaktivováno. V opodstatněných případech (odnesení věcí ze šatnových skříněk, vypořádání nutných úředních záležitostí) lze do budovy vstoupit po ohlášení ve vestibulu školy přes vchodový systém.

 • od 12. října 2020

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 997 se upravuje provoz školy následovně:

Ve všech třídách vyššího gymnázia probíhá od pondělí 12.10.2020 do odvolání (dle současného prohlášení vlády na 2 týdny) výuka s vyloučením osobní přítomnosti žáků ve škole, tj. distanční formou prostřednictvím aplikace MS Teams dle upraveného rozvrhu hodin. Výuka bude probíhat ve většině případů v dvouhodinových vyučovacích blocích oddělených přestávkou; konkrétní průběh výuky stanoví každý vyučující tak, aby byly naplněny stěžejní výstupy ŠVP v míře odpovídající okolnostem a s ohledem na dostatečnou relaxaci žáků. Přístupové údaje do MS Teams byly žákům přiděleny, jejich dodatečné zaslání je ve výjimečných případech možné po zadání požadavku na vedení školy prostřednictvím IS Bakaláři nebo na e-mail bakalari@gym-dk.cz.
Distanční výuka je dle nově platné legislativy (školský zákon) postavena na roveň výuce prezenční, tj. je pro všechny účastníky vzdělávání povinná. Jakákoli neúčast na výuce, přestože probíhá distančním způsobem, musí být omluvena v souladu se školním řádem, tj. informací třídnímu učiteli prostřednictvím IS Bakaláři a zápisem do omluvného listu; třídní učitel následně tuto absenci omluví standardním způsobem. Obdobně je třeba přistupovat k dochvilnosti při účasti na vyučovacích lekcích, s případnou omluvou vyučujícímu daného předmětu.

V primě a sekundě nižšího gymnázia probíhá výuka i nadále prezenčním způsobem, avšak dle upraveného rozvrhu hodin bez tělesné výchovy a omezením hudební výchovy na aktivity vylučující zpěv. Žáci jsou povinni dodržovat veškerá hygienická pravidla (zejména povinnost nošení roušky ve všech prostorách školy) a omezit dle možností osobní kontakt se žáky ostatních tříd.
Ředitelské volno pro primu a sekundu: ve středu 21.10.2020 dojde k přerušení dodávky elektrické energie do školy; v souvislosti s tím vyhlašuje ředitelka školy pro žáky primy a sekundy (nikoli pro žáky ostatních tříd) ředitelské volno. Výuka v primě a v sekundě v tento den nebude probíhat, a to ani distančním způsobem.

Podzimní prázdniny: MŠMT vyhlašuje výnosem MSMT-39185/2020-1 dny 26.–27.10.2020 za dny volna, tj. spolu se státním svátkem 28.10. a podzimními prázdninami 29.–30.10. se stanovuje volno žáků od soboty 24.10.2020 do neděle 1.11.2020. V těchto dnech nebude probíhat žádná forma výuky.

Stravování ve školní jídelně: Žáci primy a sekundy stravující se ve školní jídelně SPOŠ budou o jídelny odcházet po skončení 4. vyučovací hodiny, čas na oběd je stanoven od 11:40 do 12:30, ve výjimečných případech do 13:30, kdy školní jídelna zavírá.
Žáci absolvující výuku distančním způsobem mají zajištěn zákonný nárok na školní stravování ve školní jídelně SPOŠ; vedoucí jídelny ale upozorňuje na to, že veškeré objednávky stravy uskutečněné před 9.10.2020 byly všem žákům vyššího gymnázia stornovány a je proto třeba si případné obědy objednat znovu. Přednostní odběr stravy pro žáky gymnázia je stanoven na každý den od 11:40 do 12:30, ve výjimečných případech do 13:30, kdy školní jídelna zavírá.
V jídelně je nutno dodržovat veškerá hygienická nařízení a dbát pokynů dozorujícího pedagoga.

Zápůjčka školních notebooků: Škola opakovaně nabízí pro účely zlepšení možnosti distančního vzdělávání zápůjčku školních notebooků (v omezeném množství – momentálně cca 20 ks, některé bez kamery). Zápůjčka bude vypořádána po předchozí domluvě s ředitelkou školy nebo zástupcem ředitele oproti potvrzenému výpůjčnímu listu. V pondělí 12.10.2020 lze zápůjčky uskutečnit mezi 8:00–17:00; v případě nezletilých žáků je třeba přítomnost žáka i zákonného zástupce.

eRouška: MZd spolu s MŠMT a KHS doporučuje instalaci aplikace eRouška do mobilního zařízení pro zefektivnění zpětného trasování případného kontaktu s osobou pozitivní na covid-19.


Na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 391/2020 a č. 392/2020 o přijetí krizového opatření a vyhlášení nouzového stavu v České republice a na základě Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č. 1/2020 vyhlašuje ředitelka školy od pondělí 5. 10. 2020 po nezbytně nutnou dobu následující opatření:

1. Škola nepřechází z prezenční na distanční formu výuky, pokud se nezmění zařazení Královéhradeckého kraje v epidemiologické mapě ČR (covidový semafor) ze „zelené“ zóny do kritičtějších stupňů.

2. Veškerý pohyb a pobyt žáků ve vnitřních prostorách plně podléhá povinnosti nošení ochrany úst a nosu, čímž pozbývá platnosti výjimka v nošení roušky pro zpěv a sportovní činnosti, tj. zejména

 • ruší se výuka zpěvu při hodinách hudební výchovy
 • výuka tělesné výchovy bude probíhat přednostně ve venkovních prostorách; při nutnosti vést výuku tělesné výchovy uvnitř zváží vyučující alternativní možnosti výuky při zachování povinnosti nošení roušky

3. Ruší se všechny i již sjednané nebo plánované akce hromadného charakteru, tj. zejména návštěvy divadelních představení, sportovní soutěže, exkurze apod.

4. Veškeré rozhodné skutečnosti o zdravotním stavu v souvislosti s nemocí covid-19 jsou všichni účastnící vzdělávání povinni neprodleně hlásit třídnímu učiteli nebo vedení školy.


 • 25. září 2020

Tzv. ředitelské volno doporučené MZd na pátek 25. září 2020 v naší škole vyhlášeno není, tzn. výuka probíhá standardním způsobem dle platného rozvrhu hodin pro tento den.

 • od 18. září 2020

Od pátku 18. září 2020 vstupuje v platnost další plošné nařízení MZd o povinnosti nosit roušku nebo jinou ochranu úst a nosu ve všech prostorách včetně pobytu ve třídách.
Velice nás mrzí, že dochází k dalšímu omezení komfortu žáků při vyučování, ale snažně vás žádáme, abyste pochopili situaci školy, která toto opaření nemohla ovlivnit, a toto nové nařízení v rámci možností akceptovali.

 • od 10. září 2020

Od čtvrtka 10. září 2020 vstupuje v platnost nařízení MZd o povinnosti nosit roušku nebo jinou ochranu úst a nosu ve všech společných prostorách veřejně přístupných budov v ČR. Toto opatření se vztahuje i na společné prostory škol jako jsou chodby, toalety apod. Dle vyjádření MŠMT se (prozatím) netýká pobytu ve třídách, tj. vlastní výuka bude probíhat bez roušek.

Ve školní jídelně je nutno se rovněž pohybovat s nasazenou rouškou vyjma doby vlastní konzumace stravy.

Nenasazenou roušku není z hygienických důvodů dovoleno odkládat na lavici nebo jídelní stůl, je nutno ji ponechat pověšenou na krku nebo ji uschovat např. do plastového sáčku.


 • od 1. září 2020

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 8:00 běžným způsobem, tj. s osobní přítomností žáků ve škole. Provoz školy je zajištěn v souladu s metodikou MŠMT a MZd. a v souladu s obecně platnými hygienickými pravidly. Úklid, pravidelné větrání a dezinfekce všech prostor školy jsou zajištěny.

Škola bude pro vstup žáků přístupná každý den od 7:00 s využitím čipového vstupního systému. Žáci si při vstupu do budovy vydezinfikují ruce a bude jim bezkontaktním teploměrem změřena tělesná teplota. Prohlášení o bezinfekčnosti před prvním příchodem do školy se od žáků nevyžaduje. Žákům s jakýmikoli příznaky respiračních potíží doprovázenými zvýšenou teplotou je zakázán vstup do budovy. Každý žák bude mít pro případ potřeby u sebe hygienicky uloženou ochranu úst a nosu (roušku apod.). Ve třídě může být žák bez roušky, nošení roušek není momentálně vyžadováno ani ve společných prostorách.

Po ukončení výuky dle stanoveného rozvrhu hodin nebude umožněno žákům zdržovat se v prostorách školy. Cizím osobám není vstup do budovy povolen.

Noví žáci 1.A a 1.C (primy) se shromáždí 1. září do 8:00 ve svých kmenových učebnách (1.A v přízemí učebně 010 – posluchárna chemie, 1.C v 1. poschodí v učebně 109), kde vyčkají na příchod třídních učitelů (1.A: Mgr. Stanislav Ježek, 1.C: PhDr. Ivo Rejchrt), kteří je budou informovat o dalším průběhu. Předpokládaný konec prvního dne ve škole pro nové žáky je v cca 12 hodin.

Ostatní žáci se shromáždí 1. září do 8:00 ve svých kmenových učebnách a vyčkají příchodu třídních učitelů. Předpokládaný konec prvního dne je v cca 10 hodin.

Školní stravování je zajištěno i nadále v jídelně SPOŠ (dříve SŠIS) na nábřeží, avšak pouze v jednoznačně určených časech uvedených v rozvrhu hodin a vstup do jídelny bude regulován pověřeným pedagogem. V jídelně bude pro strávníky gymnázia vyhrazen samostatný sektor. S konkrétním rozpisem časů pro obědy budou žáci seznámeni třídním učitelem.

Školní řád

Školní řád

ŠVP

Školní vzdělávací program

Projekty a granty

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008508

Předpokládané zahájení projektu: 1. 1. 2018

Ukončení projektu: 31. 12. 2020

Anotace projektu:

Projekt I-KAP KHK I je implementačním nástrojem, jehož cílem je napomoci zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně ped. pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj.

GDK je partnerem projektu: č.  4  

GDK je zapojen do realizace aktivity KA3 – Podpora polytechnického a odborného vzdělávání a K4 Podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků.

GDK bude realizovat následující aktivity:

 • Polytechnický kroužek
 • Vícedenní soustředění
 • Cyklus polytechnických exkurzí
 • Modernizace fyzikální laboratoře, učebny biologie, chemie a fyziky
 • Čtenářské dílny
 • Vydání knihy
 • Projektové dny pro ZŠ
 • Projektová dopoledne pro MŠ
 • Cyklus literárně-čtenářských exkurzí včetně workshopů
 • Projektové dny matematiky

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.