Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Výuka 2021/2022

Informace o provozu školy (zejména ve vztahu k aktuální epidemické situaci s COVID-19 a k dopadům ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny)


 • 1. června 2022

Byl upraven vzdělávací obsah pro žáky z Ukrajiny na základě zákonů č. 65/2022 Sb. a 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina).

 • od 14. března 2022

Na základě mimořádného opatření MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN se do odvolání ruší povinnost nošení ochrany úst a nosu ve vnitřních prostorách s výjimkou zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb a prostředků hromadné dopravy.

Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek úst a nosu ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení.

 • od 19. února 2022

Na základě mimořádného opatření MZDR 5016/2022-1/MIN/KAN se ruší pravidelné povinné testování žáků a zaměstnanců na covid-19 s následnou povinností informovat KHS o výsledcích testů a předávat údaje o pozitivně testovaných osobách.

Případné další testování může škola provádět jen na základě písemného souhlasu zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků.

Nadále však stále platí, že osoby s příznaky akutního infekčního onemocnění se nemohou účastnit výuky ve škole.
Rovněž zůstávají v platnosti nařízení o povinnosti nošení ochrany úst a nosu ve společných prostorách.

20.–22. prosince 2021

je vyhlášeno ředitelské volno pro žáky. Ve dnech 20. a 21.12. bude probíhat plánovaná údržba síťové infrastruktury, nebude proto možné plnohodnotně zabezpečit ani běžnou, natož hybridní výuku; SPOŠ rovněž v tyto dny nezajišťuje stravování ve školní jídelně.

Posledním dnem výuky v tomto kalendářním roce je proto pátek 17. prosince 2021, nástup do školy po vánočních prázdninách je v pondělí 3. ledna 2022.

Na úterý 11. ledna 2022 jsou plánovány třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování (způsob bude upřesněn), ve středu 12. ledna 2022 proběhne Odpoledne otevřených dveří

 • od 22. listopadu 2021

Na základě mimořádného opatření MZd proběhne od 22.11.2021 do odvolání vždy na začátku každé první pondělní vyučovací hodiny ve školách kontrolní antigenní testování na COVID-19 u všech osob osobně přítomných na vzdělávání. Povinnost testování se nevztahuje na žáky a zaměstnance s potvrzením „OTN“, tj. ukončeným očkováním, potvrzením o prodělané nemoci (ne starším 180 dnů), nebo s negativním výsledkem testu z odběrových míst.

Průběh testování bude velmi obdobný jako při screeningovém testování v září 2021. Testování žáků bude probíhat v 8:00 v kmenové třídě za asistence třídního učitele. Kdo z žáků nebude přítomen v pondělí, otestuje se první den příchodu do školy. Žák, který odmítne testování, je povinen po dobu platnosti mimořádného opatření nosit respirátor/roušku (15–) po celou dobu přítomnosti ve škole. Netestovanému žákovi (s výjimkou „OTN“), který nebude nařízení o nošení respirátoru/roušky respektovat, nebude přítomnost ve škole umožněna.

 • od 1. listopadu 2021

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu našich žáků, kterým je nařízena karanténa z důvodu rizikového kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19, a celkově horšící se situaci s onemocněním COVID-19 bylo za účelem snížení rizika šíření nemoci rozhodnuto o dočasném zákazu přítomnosti třetích osob v prostorách školy.

Výuka pokračuje nadále běžnou prezenční formou. Pro třídy s velkým počtem žáků s nařízenou karanténou (tj. s nemožností osobní přítomnosti na vzdělávání z tohoto konkrétního důvodu) bude zavedena hybridní forma výuky, tj. přítomní žáci se budou vyučovat prezenčně, nepřítomní z důvodu karantény se do vyučovací hodiny připojí online přes MS Teams.

 • od 13. září 2021

Na základě ukončení platnosti mimořádného opatření MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN nebude od pondělí 13. září 2021 (do doby jeho případného obnovení) pokračovat screeningové testování žáků ve školách.

V platnosti zůstávají veškerá ostatní protiepidemická opatření zamezující šíření onemocnění COVID-19 ve školách, tj. zejména povinnost nošení ochrany úst a nosu ve společných prostorách a dodržování zásad osobní hygieny.
Rovněž je povinností zákonného zástupce nebo zletilého žáka každý den zhodnotit zdravotní stav žáka. Při jakýchkoli příznacích ukazujících na onemocnění COVID-19 je žákovi zakázána jeho osobní přítomnost na vzdělávání.

 • od 1. září 2021

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 8:00 běžným způsobem, tj. s osobní přítomností žáků ve škole. Provoz školy je zajištěn v souladu s metodikou MŠMT a MZd a v souladu s obecně platnými hygienickými pravidly. Úklid, pravidelné větrání a dezinfekce všech prostor školy jsou zajištěny.

Po příchodu do školy dne 1. září po 8:00 proběhne screeningové antigenní testování na COVID-19.
Vlastní testování bude probíhat pro žáky 1.A (1. ročník čtyřletého studia – z 9. tříd ZŠ) v učebně 010 v přízemí (budoucí kmenová učebna 1.A), pro žáky 1.C (1. ročník šestiletého studia – ze 7. tříd ZŠ) v tělocvičně. Žáci ostatních tříd budou testováni ve svých kmenových učebnách; operativně budou rozděleni na méněčlenné skupiny.
Screeningové testování bude poté opakováno ve dnech 6. a 9. září 2021, v těchto dnech již pro všechny žáky v jejich kmenových učebnách.

Alternativou ke školou prováděnému testování je doložení negativního výsledku testu provedeného zdravotnickým zařízením, doklad o ukončeném očkování nebo doklad o prodělaném onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech.

V případě pozitivity žáka při testu – dotčený žák se umístí do izolační místnosti ve škole a bude kontaktován jeho zákonný zástupce, který bez zbytečného odkladu žáka ze školy vyzvedne; zbylí žáci s negativním testem se účastní výuky.

Průběh prvního školního dne 1. září 2021

Noví žáci 1.A (čtyřleté studium) se shromáždí 1. září do 8:00 v kmenové učebně 010 v přízemí – posluchárna chemie, noví žáci 1.C (šestileté studium) v tělocvičně. Zde vyčkají na příchod třídních učitelů (1.A: Mgr. Petr Tomek, 1.C: Mgr. Libor Špaček), kteří je budou informovat o dalším průběhu prvního dne a provedou vstupní screeningový test na COVID-19. Předpokládaný konec prvního dne ve škole pro nové žáky je v cca 12 hodin.

Ostatní žáci se shromáždí 1. září do 8:00 ve svých kmenových učebnách a vyčkají příchodu třídních učitelů. Předpokládaný konec prvního dne je v cca 10 hodin.

V dalších dnech bude škola pro vstup žáků přístupná každý den od 7:00 s využitím čipového vstupního systému. Po ukončení výuky dle stanoveného rozvrhu hodin nebude umožněno žákům zdržovat se v prostorách školy. Cizím osobám není vstup do budovy povolen.

Školní stravování je zajištěno i nadále v jídelně SPOŠ (dříve SŠIS) na nábřeží. V jídelně bude pro strávníky gymnázia vyhrazen samostatný sektor. S konkrétním rozpisem časů pro obědy budou žáci seznámeni třídním učitelem.

Protiepidemická pravidla pro žáky při prezenční výuce

Ve společných prostorách školy platí pro negativně testované pro žáky a učitele povinnost nošení ochrany úst a nosu, při vlastní výuce ve třídách není toto opatření vyžadováno. Osoby, které nedoloží negativní výsledek testu, jsou povinny nosit ochranu úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole; v opačném případě není povolena takovým osobám přítomnost ve škole a nahlíží se na ně jako na nepřítomné se všemi náležitostmi vycházejícími ze školního řádu nebo ze zákoníku práce.

Během pobytu ve škole je třeba dodržovat veškerá platná protiepidemická pravidla, jimiž jsou zejména:
• pravidelné větrání tříd (zajišťuje vyučující vždy na začátku a v průběhu vyučovací hodiny)
• dezinfekce tříd a veškerých používaných povrchů (zajištěno v pravidelných intervalech)
• osobní dezinfekce a mytí rukou
• přestávky je doporučeno s ohledem na počasí trávit pokud možno na školní zahradě

Školní řád

Školní řád

ŠVP

Školní vzdělávací program

Projekty a granty

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008508

Předpokládané zahájení projektu: 1. 1. 2018

Ukončení projektu: 31. 12. 2020

Anotace projektu:

Projekt I-KAP KHK I je implementačním nástrojem, jehož cílem je napomoci zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně ped. pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj.

GDK je partnerem projektu: č.  4  

GDK je zapojen do realizace aktivity KA3 – Podpora polytechnického a odborného vzdělávání a K4 Podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků.

GDK bude realizovat následující aktivity:

 • Polytechnický kroužek
 • Vícedenní soustředění
 • Cyklus polytechnických exkurzí
 • Modernizace fyzikální laboratoře, učebny biologie, chemie a fyziky
 • Čtenářské dílny
 • Vydání knihy
 • Projektové dny pro ZŠ
 • Projektová dopoledne pro MŠ
 • Cyklus literárně-čtenářských exkurzí včetně workshopů
 • Projektové dny matematiky

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.