Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Přijímací řízení 2023

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

pro obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) a 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté) podle § 60, odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek:

Přihlášku ke studiu je uchazeč povinen odevzdat nebo jinak doručit do naší školy nejpozději do 1. března 2023. Uchazeč může podat přihlášku na dvě střední školy nebo dva různé obory, může tedy konat přijímací zkoušku ve dvou termínech. Doručení je povinností každého uchazeče, resp. jeho zákonného zástupce, nikoli povinností základní školy. Není nutné vyjádření lékaře.
Pro stanovení výsledku se pro obě školy započítává lepší výsledek dosažený při zkoušce, nezávisle na tom, na které škole ho bylo dosaženo.

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky (s úpravou pro žáky dle Lex Ukrajina, uvedeno dále). Součástí hodnocení bude také předchozí prospěch na základní škole a případné úspěchy v předmětových soutěžích.

Vlastní přijímací zkoušky proběhnou v následujících termínech centrálně vyhlášených MŠMT:

  • 13. a 14. dubna 2023 v řádném termínu pro všechny čtyřleté obory
  • 17. a 18. dubna 2023 v řádném termínu pro víceleté obory gymnázií
  • 10. a 11. května 2023 v náhradním termínu pro všechny obory

CERMAT- jednotná přijímací zkouška na oficiálních stránkách CZVV

CERMAT – pokyny pro vyplnění přihlášky na střední školu

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 (PDF ke stažení)


Jednotlivým částem přijímací zkoušky je přidělen následující maximální bodový zisk:

  • Test z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů
  • Test z matematiky – max. 50 bodů
  • Průměrný prospěch během posledních 3 ukončených pololetí na ZŠ, za každé až 10 bodů – max. 30 bodů
  • Úspěchy v předmětových soutěžích během posledních 2 školních ročníků na základní škole – max. 10 bodů

(Celkem – max. 140 bodů)

Při rovnosti celkového počtu získaných bodů budou přednostně přijati uchazeči úspěšnější:
a) v součtu bodů z obou testů
b) v testu z matematiky
c) v předmětových soutěžích
d) s lepším průměrným prospěchem na pololetním vysvědčení posledního absolvovaného ročníku.

Bodové hodnocení prospěchu na základní škole je lineární. Průměrnému prospěchu 1,00 odpovídá v každém pololetí +10 bodů, průměrnému prospěchu 1,50 +5 bodů, 2,00 odpovídá 0 bodů, 2,50 –5 bodů atd. Body jsou uváděny na jedno desetinné místo.
Předmětovými soutěžemi se rozumí soutěže pořádané MŠMT z jednotlivých vyučovacích předmětů s výjimkou výchov. V okresním kole se bodují první tři místa třemi až jedním bodem, v krajském a celostátním kole prvních pět míst pěti až jedním bodem. Úspěšné umístění uchazeč doloží fotokopií diplomu, příp. výsledkovou listinou, obojí potvrzené školou, za kterou soutěžil, a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

Do čtyřletého oboru vzdělání (79/41-K/41) může být přijato 30 uchazečů s nejlepším výsledkem dle uvedených kritérií.

Do šestiletého oboru vzdělání (79/41-K/61) může být přijato 30 uchazečů s nejlepším výsledkem dle uvedených kritérií.

Uchazeč, který získal v testu z českého jazyka a literatury méně než 15 bodů nebo v testu z matematiky méně než 10 bodů, neprospěl z důvodu nesplnění vyhlášených kritérií a nemůže být v rámci přijímacího řízení na naši školu přijat.

Úprava konání přijímací zkoušky pro žáky dle Lex Ukrajina

Na základě opatření obecné povahy č.j. MSMT-29772/2022-1 dochází u cizinců podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Lex Ukrajina) k následující úpravě podmínek přijímacího řízení:

  1. Přijímací zkouška z českého jazyka může být na základě žádosti prominuta; znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Pokud bude rozhovorem zjištěno, že úroveň znalostí českého jazyka není dostačující pro vzdělávání, je tato skutečnost důvodem pro nepřijetí uchazeče.
  2. Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce. Časový limit pro zkoušku se nenavyšuje.
  3. Společně s žádostí dle bodu 1 nebo 2 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.

Vyhodnocení a zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání zpřístupní škole souhrnné výsledky dne 28. 4. 2023.

Škola zveřejní výsledky uchazečů pod přiděleným registračním číslem v seřazeném seznamu dle výsledku přijímací zkoušky do 2 pracovních dnů od data předání výsledků Centrem na fyzické úřední desce ve vestibulu školy a způsobem umožňujícím vzdálený přístup (na webových stránkách školy na adrese www.gym-dk.cz).

Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu. Uchazečům, kteří požádali o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, se do celkového výsledku přijímacího řízení kromě školních kritérií započítává pouze lepší výsledek v testu z matematiky (redukované hodnocení).

Zákonným zástupcům uchazečů, kteří nesplnili podmínky pro přijetí – ať z důvodu horšího pořadí v seznamu než stanovený počet přijímaných uchazečů nebo z důvodu neprospěchu u zkoušky, bude doručeno do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. Do tří pracovních dnů od jeho doručení mohou zákonní zástupci neúspěšných uchazečů proti tomuto rozhodnutí podat podat odvolání, a to ke krajskému úřadu KHK prostřednictvím ředitelky školy.

Uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí, rozhodnutí neobdrží. Jejich seznam bude pouze zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách školy dle specifikace uvedené výše.
Do deseti pracovních dnů od zveřejnění seznamu je třeba potvrdit zájem o studium na naší škole doručením zápisového lístku, který bude žákům vydán na jejich základní škole. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na naší škole.

Další kola přijímacího řízení může ředitelka školy vyhlásit po obdržení zápisových lístků z 1. kola, pokud nebude naplněn předpokládaný počet uchazečů.


Akce před přijímacími zkouškami

(přejít na stránku s akcemi před přijímacími zkouškami)

Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky

Cílem kurzů je seznámení se způsobem testování a rozsahem testované látky, ukázky typových otázek, vlastní řešení a rozbor testových úloh. Každému zájemci nabízíme dvě lekce českého jazyka a dvě lekce matematiky. Kurzy budou návazné; v prvním z nich vyučující seznámí s typickými otázkami a úlohami, které se obvykle u přijímacích zkoušek objevují. Dle vhodnosti nasdílí žákům vzorové zadání pro domácí samostatnou práci, jejíž modelové řešení pak bude v druhé části kurzu podrobněji rozebráno.

Kurzy se budou konat v průběhu března 2023 vždy ve středu odpoledne (kromě jarních prázdnin) v rozsahu 60–90 minut.

Vzorové testy přijímacích zkoušek

Pro zlepšení přípravy k přijímacích zkouškám zkoušky byly uvolněny vzorové testy a zadání z minulých období a dostupná je také aplikace ČŠI InspIS SETmobile pro smartphony a tablety, v níž jsou po prvotní registraci k dispozici ukázkové testy pro přijímací zkoušky na střední školy a testy pro profilovou část maturitní zkoušky.