Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Přijímací řízení 2021

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

pro obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) a 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté) podle § 60, odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek:

I za momentální situace (prosinec 2020) předpokládáme, že přijímací zkoušky na naši školu pro přijetí do školního roku 2021/2022 proběhnou v totožném režimu jako v minulých letech, tj. zásadně formou centrálně zadávaného přijímacího testu z českého jazyka a z matematiky (Jednotná přijímací zkouška, JPZ). Případné úpravy budou vycházet z pokynů vydaných MŠMT.

Přihlášku ke studiu je uchazeč povinen odevzdat nebo jinak doručit do naší školy nejpozději do 1. března 2021. Uchazeč může podat přihlášku na dvě střední školy nebo dva různé obory, může tedy konat přijímací zkoušku ve dvou termínech. Pro stanovení výsledku se pro obě školy započítává lepší výsledek dosažený při zkoušce, nezávisle na tom, na které škole ho bylo dosaženo.
Vlastní přijímací zkoušky proběhnou v termínech centrálně vyhlášených MŠMT:

  • 12. a 13. dubna 2021 v řádném termínu pro čtyřleté obory
  • 14. a 15. dubna 2021 v řádném termínu pro víceleté obory gymnázií
  • 12. a 13. května 2021 v náhradním termínu pro všechny obory

Jednotná přijímací zkouška na oficiálních stránkách CZVV

Přihláška ke studiu na střední škole (PDF ke stažení)

Stručný informační leták o studiu na naší škole a průběhu přijímacího řízení 2021 (PDF ke stažení)


Závazná kritéria platná pro přijetí pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněna na webových stránkách školy a na úřední desce nejpozději do 31. ledna 2021 (s ohledem na vývoj současné situace a s tím související případné legislativní změny). Níže uvedený text vychází z kritérií pro přijímací zkoušky z minulého školního roku; je třeba jej stále chápat prozatím jako návrh pravděpodobných kritérií i pro nový školní rok.

Návrh kritérií tak, jak vycházejí z minulého přijímacího řízení (pro školní rok 2020/2021)

Jednotlivým částem přijímací zkoušky je přidělen následující maximální bodový zisk:

  • Test z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů
  • Test z matematiky – max. 50 bodů
  • Prospěch v základním vzdělávání během posledních 2 školních ročníků (poslední tři dvě platná vysvědčení ze ZŠ*, za každé až 10 bodů) – max. 30 20 bodů
  • Úspěchy v předmětových soutěžích během posledních 2 školních ročníků na základní škole – max. 10 bodů

*Pozn.: v souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020; hodnocena proto mohou být pouze poslední dvě pololetní vysvědčení, tj. ze školního roku 2019/2020 (z ledna 2020) a ze školního roku 2020/2021 (z ledna 2021).

(Celkem – max. 140 130 bodů)

Při rovnosti celkového počtu získaných bodů budou přednostně přijati uchazeči úspěšnější:
a) v součtu bodů z obou testů
b) v testu z matematiky
c) v předmětových soutěžích
d) s lepším průměrným prospěchem na pololetním vysvědčení posledního absolvovaného ročníku.

Bodové hodnocení prospěchu na základní škole je lineární. Průměrnému prospěchu 1,00 odpovídá v každém pololetí +10 bodů, průměrnému prospěchu 1,50 +5 bodů, 2,00 odpovídá 0 bodů, 2,50 –5 bodů atd. Body jsou uváděny na jedno desetinné místo.
Předmětovými soutěžemi se rozumí soutěže pořádané MŠMT z jednotlivých vyučovacích předmětů s výjimkou výchov. V okresním kole se bodují první tři místa třemi až jedním bodem, v krajském kole prvních pět míst pěti až jedním bodem. Úspěšné umístění uchazeč doloží fotokopií diplomu, příp. výsledkovou listinou, obojí potvrzené školou, za kterou soutěžil, a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

Přijato bude 28 uchazečů s nejvyšším bodovým ziskem do každého oboru vzdělávání. Nebudou přijati uchazeči, kteří získají z testu z českého jazyka a literatury méně než 20 bodů a z matematiky méně než 15 bodů.


Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám („přijímačky nanečisto“)

Pro zlepšení povědomí o přijímacím řízení předpokládáme, že pro zájemce budou jako obvykle pořádány tradiční přípravné kurzy před vlastními přijímacími zkouškami, na nichž budou podány základní informace o způsobu vyplňování testů, jejich časové a obsahové náročnosti apod. V průběhu kurzů si účastníci rovněž vyzkoušejí „přijímačky nanečisto“ – vyplní část skutečného testu, který byl při přijímacích zkouškách zadáván v minulých letech a byl uvolněn pro tyto účely.

Pro žáky ze sedmých a devátých tříd připravujeme pro každou skupinu odděleně vždy dva přípravné kurzy z českého jazyka a dva přípravné kurzy z matematiky v trvání cca 1–1,5 hodiny. Předpokládané konání bude ve dvou posledních březnových středách odpoledne. Podrobnější informace budou zveřejněny.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Veškeré podrobnější informace, pokyny, termíny apod. budou zveřejněny až na základě platných předpisů vydaných MŠMT.

Pořadí uchazečů po vykonané přijímací zkoušce včetně jejich bodového zisku bude v zákonných termínech zveřejněno na webových stránkách školy a na její úřední desce. Uchazeči budou pro účely prezentace výsledků vedeni anonymně pod přiděleným registračním číslem.

Úspěšní uchazeči, kteří vyhověli kritériím přijímacího řízení, jsou povinni v zákonné lhůtě projevit zájem o studium na naší škole odevzdáním zápisového lístku. Neodevzdáním zápisového lístku vzniká nárok na přijetí v pořadí dalšímu uchazeči, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů (horší pořadí než stanovený limit).

Další kola přijímacího řízení může ředitelství školy vyhlásit po obdržení zápisových lístků z 1. kola přijímacího řízení, pokud nebude naplněn předpokládaný počet uchazečů.