Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Přijímací řízení 2021

Pozor! Změna termínů JPZ – uvedeno a zvýrazněno v textu!

Více na stránkách MŠMT ve FAQ k přijímacím zkouškám


Vzorové testy přijímacích zkoušek

Pro zlepšení přípravy k přijímacích zkouškám zkoušky byly uvolněny vzorové testy a zadání z minulých období a nově je dostupná také aplikace ČŠI InspIS SETmobile pro smartphony a tablety, v níž jsou po prvotní registraci k dispozici ukázkové testy pro přijímací zkoušky na střední školy a testy pro profilovou část maturitní zkoušky.


Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

pro obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) a 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté) podle § 60, odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek:

Přihlášku ke studiu je uchazeč povinen odevzdat nebo jinak doručit do naší školy nejpozději do 1. března 2021. Uchazeč může podat přihlášku na dvě střední školy nebo dva různé obory, může tedy konat přijímací zkoušku ve dvou termínech. Doručení je povinností každého uchazeče, resp. jeho zákonného zástupce, nikoli povinností základní školy. Není nutné vyjádření lékaře.
Pro stanovení výsledku se pro obě školy započítává lepší výsledek dosažený při zkoušce, nezávisle na tom, na které škole ho bylo dosaženo.
Vlastní přijímací zkoušky proběhnou v následujících termínech centrálně vyhlášených MŠMT (červeným tučným písmem jsou vyznačeny změny termínů vyhlášené MŠMT ke dni 10.03.2021):

  • 12. a 13. dubna 3. a 4. května 2021 v řádném termínu pro všechny čtyřleté obory
  • 14. a 15. dubna 5. a 6. května 2021 v řádném termínu pro víceleté obory gymnázií
  • 12. a 13. května 2. a 3. června 2021 v náhradním termínu pro všechny obory

Jednotná přijímací zkouška na oficiálních stránkách CZVV

Přihláška ke studiu na střední škole (PDF ke stažení)

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 (PDF ke stažení)

Učební plán gymnázia pro školní rok 2021/2022 (PDF ke stažení)


Všichni uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky. Součástí hodnocení bude také předchozí prospěch na základní škole a případné úspěchy v předmětových soutěžích.

Ředitelka školy si vyhrazuje právo nejpozději do 8. března 2021 vydat rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky do čtyřletého oboru vzdělávání, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Přijímací zkouška do šestiletého oboru se koná ve všech případech.

Počet přijatých přihlášek:
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté): 57, konání JPZ: ANO
79-41-K/61 Gymnázium (šestileté): 49, konání JPZ: ANO

Vzhledem k tomu, že ve čtyřletém oboru 79-41-K/41 je počet přijatých přihlášek (57) vyšší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů (28), budou se i pro čtyřletý obor studia 79-41-K/41 konat přijímací zkoušky formou jednotné přijímací zkoušky.
Potvrzení konání přijímacích zkoušek v jednotlivých oborech (PDF)


Jednotlivým částem přijímací zkoušky je přidělen následující maximální bodový zisk:

  • Test z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů
  • Test z matematiky – max. 50 bodů
  • Prospěch v základním vzdělávání během posledních 2 školních ročníků (poslední dvě platná vysvědčení ze ZŠ*, za každé až 10 bodů) – max. 20 bodů
  • Úspěchy v předmětových soutěžích během posledních 2 školních ročníků na základní škole – max. 10 bodů

*Pozn.: v souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020; hodnocena proto mohou být pouze poslední dvě pololetní vysvědčení, tj. ze školního roku 2019/2020 (z ledna 2020) a ze školního roku 2020/2021 (z ledna 2021).

(Celkem – max. 130 bodů)

Při rovnosti celkového počtu získaných bodů budou přednostně přijati uchazeči úspěšnější:
a) v součtu bodů z obou testů
b) v testu z matematiky
c) v předmětových soutěžích
d) s lepším průměrným prospěchem na pololetním vysvědčení posledního absolvovaného ročníku.

Bodové hodnocení prospěchu na základní škole je lineární. Průměrnému prospěchu 1,00 odpovídá v každém pololetí +10 bodů, průměrnému prospěchu 1,50 +5 bodů, 2,00 odpovídá 0 bodů, 2,50 –5 bodů atd. Body jsou uváděny na jedno desetinné místo.
Předmětovými soutěžemi se rozumí soutěže pořádané MŠMT z jednotlivých vyučovacích předmětů s výjimkou výchov. V okresním kole se bodují první tři místa třemi až jedním bodem, v krajském kole prvních pět míst pěti až jedním bodem. Úspěšné umístění uchazeč doloží fotokopií diplomu, příp. výsledkovou listinou, obojí potvrzené školou, za kterou soutěžil, a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

Do čtyřletého oboru vzdělání (79/41-K/41) může být přijato 28 uchazečů s nejlepším výsledkem dle uvedených kritérií.

Do šestiletého oboru vzdělání (79/41-K/61) může být přijato 30 uchazečů s nejlepším výsledkem dle uvedených kritérií.

U přijímacího řízení neprospěl a nemůže být přijat uchazeč, který získal v testu z českého jazyka a literatury méně než 15 bodů nebo v testu z matematiky méně než 10 bodů.


Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Pořadí uchazečů po vykonané přijímací zkoušce včetně jejich bodového zisku bude v zákonných termínech zveřejněno na webových stránkách školy a na její úřední desce. Uchazeči budou pro účely prezentace výsledků vedeni anonymně pod přiděleným registračním číslem.

Úspěšní uchazeči, kteří vyhověli kritériím přijímacího řízení, jsou povinni v zákonné lhůtě projevit zájem o studium na naší škole odevzdáním zápisového lístku. Neodevzdáním zápisového lístku vzniká nárok na přijetí v pořadí dalšímu uchazeči, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů (horší pořadí než stanovený limit).

Další kola přijímacího řízení může ředitelství školy vyhlásit po obdržení zápisových lístků z 1. kola přijímacího řízení, pokud nebude naplněn předpokládaný počet uchazečů.