Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Přijímací řízení

Informační schůzka s přijatými žáky a jejich zákonnými zástupci

Informační schůzka vedení školy a budoucích třídních učitelů s přijatými žáky a jejich zákonnými zástupci proběhne v pondělí 29. června 2020 v následujících časech:
od 16 hodin pro žáky nastupující do šestiletého oboru studia (ze 7. tříd – budoucí žáci 1.C),
od 17 hodin pro žáky nastupující do čtyřletého oboru studia (z 9. tříd – budoucí žáci 1.A).
Obsahem schůzky bude vypořádání náležitostí potřebných pro zahájení studia. Prostor bude dán i dotazům z řad žáků a zákonných zástupců.

Výsledky přijímacího řízení 2020 – 1. kolo, náhradní termín

Seznam neúspěšných uchazečů po náhradním termínu 1. kola přijímacího řízení – neuspěli u přijímacího řízení, nesplnili některou z jeho podmínek. Uchazeči nebudou přijati. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům uchazeče doručeno do vlastních rukou.

Výsledky přijímacího řízení 2020 – 1. kolo, řádný termín

Čtyřletý obor

1 Seznam uchazečů lepších v pořadí (do 28. místa) po 1. kole přijímacího řízení – uspěli u přijímacího řízení a zároveň se umístili do požadovaného pořadí rozhodného pro přijetí. Uchazeči mohou být bez dalšího přijati, podmínkou je odevzdání zápisového lístku v zákonné lhůtě 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přímo přijatých uchazečů, tj. nejpozději do 23. června 2020 (zápisový lístek získají uchazeči na své základní škole).
Těmto uchazečům nebude zasíláno poštou rozhodnutí o přijetí.
Prosíme ty uchazeče, kteří již svůj zápisový lístek uplatnili na druhé škole nebo kteří jsou z jakéhokoli jiného důvodu definitivně rozhodnuti na naši školu nenastoupit, aby nám tuto informaci telefonicky nebo e-mailem oznámili. Velmi nám to zpřehlední agendu spojenou s možným přidělováním volných míst pro uchazeče, kteří skončili u přijímací zkoušky na horších místech, než byla stanovena pro přijetí (na 29. místě a dále).

2 Seznam uchazečů horších v pořadí (od 29. místa dále) po 1. kole přijímacího řízení – uspěli u přijímacího řízení, ale umístili se na horším pořadovém místě, než vyžadují kritéria pro přijetí (29. a výše) a proto nejsou přijati z kapacitních důvodů.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům uchazeče doručeno do vlastních rukou. Zákonní zástupci uchazečů nepřijatých z důvodu horšího pořadí mohou podat žádost o vydání nového rozhodnutí (nahrazuje v letošním roce možnost odvolání proti nepřijetí), a to do tří pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Doporučujeme všem uchazečům, kteří jsou nepřijati pouze z kapacitních důvodů, aby bez ohledu na původní pořadí možnost podání žádosti o vydání nového rozhodnutí využili vzhledem k tomu, že část „přijatých“ uchazečů na naši školu ve skutečnosti nenastoupí (rozhodnou se pro druhou školu, pokud tam byli „přijati“ také) a jejich místo proto může být následně postoupeno dalšímu uchazeči v pořadí.
V případě kladně vydaného nového rozhodnutí je třeba následně postupovat obdobně jako uchazeči z kategorie 1 (odevzdat zápisový lístek v termínu 10 pracovních dnů od obdržení nového rozhodnutí).

3 Seznam neúspěšných uchazečů po 1. kole přijímacího řízení – neuspěli u přijímacího řízení, nesplnili některou z jeho podmínek. Uchazeči nebudou přijati. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům uchazeče doručeno do vlastních rukou.

Šestiletý obor

1 Seznam uchazečů lepších v pořadí (do 27. místa z důvodu rezervace místa pro náhradní termín) po 1. kole přijímacího řízení – uspěli u přijímacího řízení a zároveň se umístili do požadovaného pořadí rozhodného pro přijetí. Uchazeči mohou být bez dalšího přijati, podmínkou je odevzdání zápisového lístku v zákonné lhůtě 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přímo přijatých uchazečů, tj. nejpozději do 24. června 2020 (zápisový lístek získají uchazeči na své základní škole).
Těmto uchazečům nebude zasíláno poštou rozhodnutí o přijetí.
Prosíme ty uchazeče, kteří již svůj zápisový lístek uplatnili na druhé škole nebo kteří jsou z jakéhokoli jiného důvodu definitivně rozhodnuti na naši školu nenastoupit, aby nám tuto informaci telefonicky nebo e-mailem oznámili. Velmi nám to zpřehlední agendu spojenou s možným přidělováním volných míst pro uchazeče, kteří skončili u přijímací zkoušky na horších místech, než byla stanovena pro přijetí (na 28. místě a dále).

2 Seznam uchazečů horších v pořadí (od 28. místa dále) po 1. kole přijímacího řízení – uspěli u přijímacího řízení, ale umístili se na horším pořadovém místě, než vyžadují kritéria pro přijetí (28. a výše) a proto nejsou přijati z kapacitních důvodů.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům uchazeče doručeno do vlastních rukou. Zákonní zástupci uchazečů nepřijatých z důvodu horšího pořadí mohou podat žádost o vydání nového rozhodnutí (nahrazuje v letošním roce možnost odvolání proti nepřijetí), a to do tří pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Doporučujeme všem uchazečům, kteří jsou nepřijati pouze z kapacitních důvodů, aby bez ohledu na původní pořadí možnost podání žádosti o vydání nového rozhodnutí využili vzhledem k tomu, že část „přijatých“ uchazečů na naši školu ve skutečnosti nenastoupí (rozhodnou se pro druhou školu, pokud tam byli „přijati“ také) a jejich místo proto může být následně postoupeno dalšímu uchazeči v pořadí.

3 Seznam neúspěšných uchazečů po 1. kole přijímacího řízení – neuspěli u přijímacího řízení, nesplnili některou z jeho podmínek. Uchazeči nebudou přijati. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům uchazeče doručeno do vlastních rukou.


V případě potřeby kontaktujte zástupce ředitele na telefonu (+420) 702282558 nebo e-mailu zastupce@gym-dk.cz.


Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení ke studiu na Gymnáziu, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 pro školní rok 2020/2021 (PDF)

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky.

Na základě prováděcí vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, proběhne přijímací řízení na střední školy v řádném období v následujících termínech:

  • v pondělí 8. června 2020 pro uchazeče do čtyřletého oboru vzdělávání
  • v úterý 9. června 2020 pro uchazeče do šestiletého oboru vzdělávání

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom řádném termínu na škole, kterou uvedli na přihlášce jako první v pořadí.

Náhradní termín pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů nemohli zúčastnit řádného termínu a svoji nepřítomnost písemně omluvili, je stanoven na úterý 23. června 2020, a to pro čtyřleté i šestileté obory vzdělání.

Užitečné oficiální informace jsou dostupné na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání v sekci věnované jednotné přijímací zkoušce; zároveň je tamtéž možno využít podporu pro přípravu na jednotnou přijímací zkoušku na dálku.

Ochrana zdraví v průběhu přijímacích zkoušek

Přijímací zkouška bude konána při důsledném dodržování hygienických opatření dle metodiky MŠMT o ochraně zdraví v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek ve školním roce 2019/2020.

Žáci odevzdají při vstupu do budovy vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog. Přestávku mezi jednotlivými zkouškami či testy se doporučuje trávit na školním pozemku, venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Ve škole bude zajištěno dostatečné množství dezinfekce.

Žák, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl žák opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními.

Maximální počet osob ve třídě je 15. Lavice ve třídě budou rozmístěny tak, aby byl dodržen doporučený odstup mezi žáky – 2 m, resp. nejméně 1,5 m. Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek. Každá třída je před blokem testů a po něm vyvětrána.

Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.

Jako možnost zodpovězení konkrétních dotazů ohledně přijímacího řízení pořádá vedení školy ve středu 20.05.2020 od 17:00 online schůzku s uchazeči o studium na naší škole a jejich zákonnými zástupci. Pro účely této schůzky byl vytvořen v rámci komunikačního nástroje MS Teams informační kanál „JPZ“. Schůzka je pro všechny účastníky přístupná přes webové rozhraní i bez nutnosti uživatelského přihlášení a instalace jakéhokoli doplňkového softwaru.

Ke schůzce se v uvedeném termínu lze připojit na webovém odkazu https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad7711520de0e49a5a2925f7a1f9d0e97%40thread.tacv2/1589371528950?context=%7b%22Tid%22%3a%229e2ec58b-9d67-443c-8c27-e21aab7c5371%22%2c%22Oid%22%3a%22810eda0b-b986-493c-b288-642f678b63ee%22%7d

Není-li nainstalována aplikace MS Teams, nabídne se možnost její volitelné instalace nebo možnost „Připojit místo toho na webu“ – doporučeno pro jednorázový přístup bez uživatelského přihlášení. Po zadání identifikace osoby se účastník připojí ke schůzce. Pro zamezení ruchů v komunikaci doporučujeme nezapínat kameru a dočasně ztlumit mikrofon.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám („přijímačky nanečisto“)

Pro zlepšení povědomí o přijímacím řízení pořádá škola pro zájemce dvojici přípravných kurzů, na nichž budou podány základní informace o způsobu vyplňování testů, jejich časové a obsahové náročnosti apod. V průběhu kurzů si účastníci vyzkoušejí „přijímačky nanečisto“ – vyplní část skutečného testu, který byl při přijímacích zkouškách zadáván v minulých letech a byl uvolněn pro tyto účely.

Přípravné kurzy se uskuteční ve středu 27. a ve čtvrtek 28. května 2020 v následujících časech:

  • pro žáky 7. ročníků: 13:00–14:30 matematika, 15:00–16:30 český jazyk a literatura,
  • pro žáky 9. ročníků: 13:00–14:30 český jazyk a literatura, 15:00–16:30 matematika.

Informace k 2020-05-22: termín 27. 5. je již obsazen, další zájemci budou zapisováni na druhý termín kurzů, tj. na čtvrtek 28. 5. ve stejném časovém schématu.

Při konání přípravných kurzů platí shodná hygienická pravidla jako při vlastní přijímací zkoušce, včetně povinnosti odevzdat vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Kapacita kurzu je omezena na nejvýše 15 osob. Oproti běžné praxi je proto nutné se na přípravné kurzy předem nahlásit, a to nejpozději do středy 27. května 2020 do 12:00 zástupci ředitele školy na telefonu (+420) 702 282 558, případně na e-mailu zastupce@gym-dk.cz.

–>

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

pro obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) a 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté) podle § 60, odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek

Jednotné zkušební schéma (JZS) pro přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 (PDF)

Přihláška ke studiu na střední škole (PDF ke stažení z oficiálních stránek MŠMT)

Jednotlivým částem přijímací zkoušky je přidělen následující maximální bodový zisk:

  • Test z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů
  • Test z matematiky – max. 50 bodů
  • Prospěch v základním vzdělávání (poslední tři vysvědčení, za každé až 10 bodů) – max. 30 bodů
  • Úspěchy v předmětových soutěžích během posledních 2 let na základní škole – max. 10 bodů

(Celkem – max. 140 bodů)

Při rovnosti celkového počtu získaných bodů budou přednostně přijati uchazeči úspěšnější:
a) v součtu bodů z obou testů
b) v testu z matematiky
c) v předmětových soutěžích
d) s lepším průměrným prospěchem na pololetním vysvědčení posledního absolvovaného ročníku.

Bodové hodnocení prospěchu na základní škole je lineární. Průměrnému prospěchu 1,00 odpovídá v každém pololetí +10 bodů, průměrnému prospěchu 1,50 +5 bodů, 2,00 odpovídá 0 bodů, 2,50 –5 bodů atd. Body jsou uváděny na jedno desetinné místo.
Předmětovými soutěžemi se rozumí soutěže pořádané MŠMT z jednotlivých vyučovacích předmětů s výjimkou výchov. V okresním kole se bodují první tři místa třemi až jedním bodem, v krajském kole prvních pět míst pěti až jedním bodem. Úspěšné umístění uchazeč doloží fotokopií diplomu, příp. výsledkovou listinou, obojí potvrzené školou, za kterou soutěžil, a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

Přijato bude 28 uchazečů s nejvyšším bodovým ziskem do každého oboru vzdělávání. Nebudou přijati uchazeči, kteří získají z testu z českého jazyka a literatury méně než 20 bodů a z matematiky méně než 15 bodů.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem včetně jejich bodového zisku bude zveřejněno nejpozději:

  • 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání
  • 17. června pro obory vzdělání šestiletých gymnázií

V tytéž dny, tj. 16. června pro čtyřletý obor a 17. června pro šestiletý obor, bude mezi 17–18:30 zákonným zástupcům uchazečů umožněno nahlédnout do spisu k přijímacímu řízení, případně na místě osobně vypořádat náležitosti související s přijetím (odevzdání zápisového lístku) nebo podáním žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Další kola přijímacího řízení může ředitelství školy vyhlásit po obdržení zápisových lístků z 1. kola přijímacího řízení, pokud nebude naplněn předpokládaný počet uchazečů.