Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Přijímací řízení 2021

Informační schůzka pro přijaté žáky

Ve středu 16. června 2021 proběhne v aule školy informační schůzka s žáky přijatými ke studiu do školního roku 2021/2022 a jejich zákonnými zástupci za účasti vedení školy a budoucích třídních učitelů obou tříd.
Schůzka se pro budoucí primu šestiletého studia bude konat od 16 hodin, pro budoucí třídu 1.A čtyřletého studia od 17 hodin.

Při schůzce je třeba dodržovat veškerá platná protiepidemická pravidla, zejména povinnost nošení ochrany úst a nosu. Ze strany školy není vyžadováno potvrzení o negativním testu na COVID-19.

Výsledky přijímacího řízení 2021
1. kolo, řádný termín

Výsledková listina přijímacího řízení do 4letého oboru (79-41-K/41)

Výsledková listina přijímacího řízení do 6letého oboru (79-41-K/61)

Uchazeči ve skupině 1 (lepší v pořadí) – uspěli u přijímacího řízení a zároveň se umístili do požadovaného pořadí rozhodného pro přijetí. Uchazeči mohou být bez dalšího přijati, podmínkou je odevzdání zápisového lístku v zákonné lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přímo přijatých uchazečů, tj. nejpozději do 2. června 2021 (zápisový lístek získají uchazeči na své základní škole).
Těmto uchazečům nebude zasíláno poštou rozhodnutí o přijetí.
Prosíme ty uchazeče, kteří již svůj zápisový lístek uplatnili na druhé škole nebo kteří jsou z jakéhokoli jiného důvodu definitivně rozhodnuti na naši školu nenastoupit, aby nám tuto informaci telefonicky nebo e-mailem oznámili. Velmi nám to zpřehlední agendu spojenou s možným přidělováním volných míst pro uchazeče, kteří skončili u přijímací zkoušky na horších místech, než byla stanovena pro přijetí (na 29. místě a dále).

Uchazeči ve skupině 2 (horší v pořadí) -– uspěli u přijímacího řízení, ale umístili se na horším pořadovém místě, než vyžadují kritéria pro přijetí (29. resp. 31. a výše) a proto nejsou přijati z kapacitních důvodů.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům uchazečů doručeno do vlastních rukou. Zákonní zástupci uchazečů nepřijatých z důvodu horšího pořadí mohou podat odvolání, a to do tří pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Doporučujeme všem uchazečům, kteří jsou nepřijati pouze z kapacitních důvodů, aby bez ohledu na původní pořadí možnost odvolání využili vzhledem k tomu, že část „přijatých“ uchazečů na naši školu ve skutečnosti nenastoupí (rozhodnou se pro druhou školu, pokud tam byli „přijati“ také) a jejich místo proto může být následně postoupeno dalšímu uchazeči v pořadí.
V případě kladně vyřízeného odvolání je třeba následně postupovat obdobně jako uchazeči z kategorie 1 (odevzdat zápisový lístek v termínu 10 pracovních dnů od vyhovění odvolání).

Uchazeči ve skupině 3 – neuspěli u přijímacího řízení, nesplnili některou z jeho podmínek. Uchazeči nebudou přijati. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům uchazečů doručeno do vlastních rukou.

Nahlížení do spisu o přijímacím řízení

Ve čtvrtek 20. května 2021 mezi 15–18 hod. lze v ředitelně nahlédnout do spisu o přijímacím řízení a na místě vypořádat veškeré náležitosti týkající se přijetí (odevzdání zápisového lístku, podání odvolání aj.).

V případě potřeby kontaktujte ředitelku školy na telefonu (+420) 602403191 nebo e-mailu director@gym-dk.cz.


Konání JPZ v náhradním termínu, zpětvzetí zápisového lístku

Na základě dodatku k OOP č.j. MSMT-4337/2021-8 se stanovuje možnost konání JPZ v náhradním termínu následovně:
Uchazeč, který měl konat oba termínu JPZ na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny JPZ, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

V návaznosti na to se zároveň upravuje možnost zpětvzetí již uplatněného zápisového lístku:
Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Testování na COVID-19 před zkouškami

Podmínkou účasti na přijímacích zkouškách je negativní test na COVID-19 ne starší 7 dní v den konání zkoušky, absence příznaků onemocnění COVID-19 a dodržování protiepidemických pravidel po celou dobu pobytu ve škole (zejména povinnost trvalého nošení ochrany úst a nosu dle platných pravidel – momentálně postačuje zdravotnická obličejová rouška).

Testování má povinnost umožnit ZŠ, ve které se uchazeči vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.
Konkrétní termíny a podmínky provedení testů pro účely PZ stanovuje příslušná ZŠ a své žáky s nimi prokazatelně seznámí.
Jako alternativu k testování na ZŠ mohou uchazeči využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb.

Příchod uchazečů do školy a vlastní průběh zkoušky

Uchazeči budou do školy přicházet mezi 8:00–8:15 zadním vchodem do budovy přes zahradu, předním vchodem nebudou vpuštěni; budou vytvořeny směrovky pro snazší orientaci.
Uchazečům bude zkontrolována platnost jejich negativního testu na COVID-19. Vlastní potvrzení o testu nebude vybíráno, po ověření bude uchazeči vráceno a zapíše se pouze výsledek kontroly do evidenčního listu.

Uchazeči budou následně dle rozpisu rozděleni do jednotlivých zkušebních místností ve 2. patře školy, kam se jednotlivě odeberou. V místnostech se rozsadí po jednom do lavic a vyčkají příchodu zadávajícího učitele. Během konání zkoušky nebude umožněn odchod ze zkušební místnosti. Přestávku mezi zkouškami budou dle možností trávit na školní zahradě, odchod z areálu školy jim nebude umožněn. Během přestávky se občerství, případně použijí toalety – dívky zásadně ve 2. patře, chlapci v přízemí u tělocvičny. První patro bude až na schodiště pro uchazeče nepřístupné.

Protiepidemická pravidla pro PZ a MZ na naší škole

Rámcový termínový kalendář PZ2021

27.4.předp. test COVID-19 na ZŠ pro 4 (přesný termín určí příslušná ZŠ!)
29.4.předp. test COVID-19 na ZŠ pro 6 (přesný termín určí příslušná ZŠ!)
3.5.JPZ4-ŘT1 (M 8:30, Č 11:10)
4.5.JPZ4-ŘT2 (M 8:30, Č 11:10)
5.5.JPZ6-ŘT1 (M 8:30, Č 11:10)
6.5.JPZ6-ŘT2 (M 8:30, Č 11:10)
19.5.předání výsledků JPZ-ŘT z CZVV na školu, vyhlášení výsledků PZ-ŘT školou
20.5.nahlédnutí do spisu 15-18, možnost vypořádání dalších náležitostí
2.6.odevzdání ZL ŘT
16.6.informační schůzka pro přijaté žáky a jejich ZZ + vedení školy + budoucí TU

Akce před přijímacími zkouškami

Virtuální „Odpoledne otevřených dveří“

Tradiční odpoledne otevřených dveří bohužel nemůžeme uskutečnit, nicméně máme pro vás připravené online setkání 10. 2. 2021 od 16 do 18 hodin. Získáte informace od vedení školy, budete mít možnost si popovídat s budoucími učiteli, dostanete odpovědi na vaše otázky.

Zpřístupněno bude několik online diskusních kanálů v prostředí MS Teams dle jednotlivých stěžejních vyučovaných oblastí, kde přítomní vyučující zodpoví dotazy směřované k danému tématu. Připojit se k diskusi lze pomocí následujících odkazů (není nutná registrace a pro základní funkčnost ani instalace vlastní aplikace MS Teams):

Obecné informace o studiu, diskuse s vedením školy
Český jazyk a literatura
Matematika
Anglický jazyk
Další cizí jazyky – francouzský, ruský, německý
Přírodovědné a technické předměty
Společenskovědní předměty

Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky

Cílem kurzů je seznámení se způsobem testování a rozsahem testované látky, ukázky typových otázek, vlastní řešení a rozbor testových úloh. Každému zájemci nabízíme dvě lekce českého jazyka a dvě lekce matematiky. Kurzy budou návazné; v prvním z nich vyučující seznámí s typickými otázkami a úlohami, které se obvykle u přijímacích zkoušek objevují. Dle vhodnosti nasdílí žákům vzorové zadání pro domácí samostatnou práci, jejíž modelové řešení pak bude v druhé části kurzu podrobněji rozebráno.
Anonymně přístupné sdílené úložiště pro potřeby přípravných kurzů k přijímacím zkouškám

Kurzy se budou konat v období od 3. do 24. března 2021 vždy každou středu od 14:30 v rozsahu 60–90 minut. Vzhledem k epidemické situaci se kurzy budou konat v distanční podobě formou online setkání prostřednictvím MS Teams. Připojit se lze i bez předchozí registrace na následujících odkazech:

Pro 7. třídy
Český jazyk a literatura: 1. část (3. března), 2. část (17. března)
Matematika: 1. část (10. března), 2. část (24. března)

Pro 9. třídy
Český jazyk a literatura: 1. část (10. března), 2. část (24. března)
Matematika: 1. část (3. března), 2. část (17. března)

–>

Vzorové testy přijímacích zkoušek

Pro zlepšení přípravy k přijímacích zkouškám zkoušky byly uvolněny vzorové testy a zadání z minulých období a nově je dostupná také aplikace ČŠI InspIS SETmobile pro smartphony a tablety, v níž jsou po prvotní registraci k dispozici ukázkové testy pro přijímací zkoušky na střední školy a testy pro profilovou část maturitní zkoušky.


Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

pro obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) a 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté) podle § 60, odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek:

Přihlášku ke studiu je uchazeč povinen odevzdat nebo jinak doručit do naší školy nejpozději do 1. března 2021. Uchazeč může podat přihlášku na dvě střední školy nebo dva různé obory, může tedy konat přijímací zkoušku ve dvou termínech. Doručení je povinností každého uchazeče, resp. jeho zákonného zástupce, nikoli povinností základní školy. Není nutné vyjádření lékaře.
Pro stanovení výsledku se pro obě školy započítává lepší výsledek dosažený při zkoušce, nezávisle na tom, na které škole ho bylo dosaženo.
Vlastní přijímací zkoušky proběhnou v následujících termínech centrálně vyhlášených MŠMT (červeným tučným písmem jsou vyznačeny změny termínů vyhlášené MŠMT ke dni 10.03.2021):

  • 12. a 13. dubna 3. a 4. května 2021 v řádném termínu pro všechny čtyřleté obory
  • 14. a 15. dubna 5. a 6. května 2021 v řádném termínu pro víceleté obory gymnázií
  • 12. a 13. května 2. a 3. června 2021 v náhradním termínu pro všechny obory

Jednotná přijímací zkouška na oficiálních stránkách CZVV

Přihláška ke studiu na střední škole (PDF ke stažení)

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 (PDF ke stažení)

Učební plán gymnázia pro školní rok 2021/2022 (PDF ke stažení)


Všichni uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky. Součástí hodnocení bude také předchozí prospěch na základní škole a případné úspěchy v předmětových soutěžích.

Ředitelka školy si vyhrazuje právo nejpozději do 8. března 2021 vydat rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky do čtyřletého oboru vzdělávání, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Přijímací zkouška do šestiletého oboru se koná ve všech případech.

Počet přijatých přihlášek:
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté): 57, konání JPZ: ANO
79-41-K/61 Gymnázium (šestileté): 49, konání JPZ: ANO

Vzhledem k tomu, že ve čtyřletém oboru 79-41-K/41 je počet přijatých přihlášek (57) vyšší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů (28), budou se i pro čtyřletý obor studia 79-41-K/41 konat přijímací zkoušky formou jednotné přijímací zkoušky.
Potvrzení konání přijímacích zkoušek v jednotlivých oborech (PDF)


Jednotlivým částem přijímací zkoušky je přidělen následující maximální bodový zisk:

  • Test z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů
  • Test z matematiky – max. 50 bodů
  • Prospěch v základním vzdělávání během posledních 2 školních ročníků (poslední dvě platná vysvědčení ze ZŠ*, za každé až 10 bodů) – max. 20 bodů
  • Úspěchy v předmětových soutěžích během posledních 2 školních ročníků na základní škole – max. 10 bodů

*Pozn.: v souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020; hodnocena proto mohou být pouze poslední dvě pololetní vysvědčení, tj. ze školního roku 2019/2020 (z ledna 2020) a ze školního roku 2020/2021 (z ledna 2021).

(Celkem – max. 130 bodů)

Při rovnosti celkového počtu získaných bodů budou přednostně přijati uchazeči úspěšnější:
a) v součtu bodů z obou testů
b) v testu z matematiky
c) v předmětových soutěžích
d) s lepším průměrným prospěchem na pololetním vysvědčení posledního absolvovaného ročníku.

Bodové hodnocení prospěchu na základní škole je lineární. Průměrnému prospěchu 1,00 odpovídá v každém pololetí +10 bodů, průměrnému prospěchu 1,50 +5 bodů, 2,00 odpovídá 0 bodů, 2,50 –5 bodů atd. Body jsou uváděny na jedno desetinné místo.
Předmětovými soutěžemi se rozumí soutěže pořádané MŠMT z jednotlivých vyučovacích předmětů s výjimkou výchov. V okresním kole se bodují první tři místa třemi až jedním bodem, v krajském kole prvních pět míst pěti až jedním bodem. Úspěšné umístění uchazeč doloží fotokopií diplomu, příp. výsledkovou listinou, obojí potvrzené školou, za kterou soutěžil, a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

Do čtyřletého oboru vzdělání (79/41-K/41) může být přijato 28 uchazečů s nejlepším výsledkem dle uvedených kritérií.

Do šestiletého oboru vzdělání (79/41-K/61) může být přijato 30 uchazečů s nejlepším výsledkem dle uvedených kritérií.

U přijímacího řízení neprospěl a nemůže být přijat uchazeč, který získal v testu z českého jazyka a literatury méně než 15 bodů nebo v testu z matematiky méně než 10 bodů.


Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Pořadí uchazečů po vykonané přijímací zkoušce včetně jejich bodového zisku bude v zákonných termínech zveřejněno na webových stránkách školy a na její úřední desce. Uchazeči budou pro účely prezentace výsledků vedeni anonymně pod přiděleným registračním číslem.

Úspěšní uchazeči, kteří vyhověli kritériím přijímacího řízení, jsou povinni v zákonné lhůtě projevit zájem o studium na naší škole odevzdáním zápisového lístku. Neodevzdáním zápisového lístku vzniká nárok na přijetí v pořadí dalšímu uchazeči, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů (horší pořadí než stanovený limit).

Další kola přijímacího řízení může ředitelství školy vyhlásit po obdržení zápisových lístků z 1. kola přijímacího řízení, pokud nebude naplněn předpokládaný počet uchazečů.