Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Přijímací řízení 2022

Informační schůzka pro přijaté žáky a jejich zákonné zástupce


Závěry z informační schůzky:

Výuka hudební výchovy bude v novém 1. ročníku čtyřletého oboru (1.A) probíhat ve spojené skupině s paralelní třídou šestiletého oboru (tercií); výtvarná výchova se bude v 1.A a v tercii vyučovat v samostatných skupinách.
V každé z nových tříd budou vyučovány všechny tři další cizí jazyky, tj. bude otevřena v každé nové třídě skupina německého, francouzského i ruského jazyka.

Nástup do školy v novém školním roce 1. září 2022, předpokládaná doba přítomnosti ve škole první den 8:00-12:00. S sebou přezůvky + zámek k šatnové skříňce, papírový nebo elektronický zápisník pro poznámky.

Školní jídelna SPOŠ: žák musí mít dostatečný finanční kredit na účtu 7934090267/0100, variabilní symbol: evidenční číslo žáka uvedené na obdrženém papírovém proužku (ve tvaru např. 2022450 apod.). Následně lze objednávat obědy v objednávkovém formuláři s použitím přístupových údajů předaných žákům.


V úterý 7. června 2022 proběhne v aule školy informační schůzka s žáky přijatými ke studiu do školního roku 2022/2023 a jejich zákonnými zástupci za účasti vedení školy a budoucích třídních učitelů obou tříd, a to v termínu:

  • pro budoucí primu šestiletého studia od 16 hodin
  • pro budoucí třídu 1.A čtyřletého studia od 17 hodin.

Na schůzce budou vyřešeny náležitosti potřebné pro zahájení studia (výběr druhého cizího jazyka a předmětu estetické výchovy, úhrada za povinné učebnice do 1. ročníku nakupované školou, přístupové údaje do školního informačního systému aj.). Prostor budě věnován jakýmkoli doplňujícím dotazům ohledně studia.

Výsledky přijímacího řízení 2022
1. kolo, náhradní termín

Výsledková listina přijímacího řízení do 4letého oboru (79-41-K/41) – náhradní termín

Výsledková listina přijímacího řízení do 6letého oboru (79-41-K/61) – náhradní termín

Ve středu 18. května 2022 lze nahlédnout do spisu o přijímacím řízení a vypořádat veškeré další potřebné náležitosti (po předchozí telefonické domluvě na čísle +420 602403191).

Vzhledem k naplnění kapacity po prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 nebude škola vyhlašovat další (druhé) kolo přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení 2022
1. kolo, řádný termín

Výsledková listina přijímacího řízení do 4letého oboru (79-41-K/41) – řádný termín

Výsledková listina přijímacího řízení do 6letého oboru (79-41-K/61) – řádný termín

Uchazeči ve skupině 1 (lepší v pořadí) – uspěli u přijímacího řízení a zároveň se umístili do požadovaného pořadí rozhodného pro přijetí. Uchazeči mohou být bez dalšího přijati, jedinou podmínkou je odevzdání zápisového lístku v zákonné lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přímo přijatých uchazečů, tj. nejpozději do 12. května 2022 (zápisový lístek získají uchazeči na své základní škole).
Těmto uchazečům nebude zasíláno poštou rozhodnutí o přijetí.
Prosíme ty uchazeče, kteří již svůj zápisový lístek uplatnili na druhé škole nebo kteří jsou z jakéhokoli jiného důvodu definitivně rozhodnuti na naši školu nenastoupit, aby nám tuto informaci telefonicky nebo e-mailem oznámili. Velmi nám to zpřehlední agendu spojenou s možným přidělováním volných míst pro uchazeče, kteří skončili u přijímací zkoušky na horších místech, než byla stanovena pro přijetí (na 29. resp. 31. místě a dále, příp. nižších z důvodu oprávněného rezervování míst pro náhradní termín).
Neodevzdáním zápisového lístku vzniká nárok na přijetí v pořadí dalšímu uchazeči, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů (horší pořadí než stanovený limit, skupina 2).

Uchazeči ve skupině 2 (horší v pořadí) -– uspěli u přijímacího řízení, ale umístili se na horším pořadovém místě, než vyžadují kritéria pro přijetí (29. resp. 31. a výše, příp. nižších z důvodu oprávněného rezervování míst pro náhradní termín) a proto nejsou přijati z kapacitních důvodů.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům uchazečů doručeno do vlastních rukou. Zákonní zástupci uchazečů nepřijatých z důvodu horšího pořadí mohou podat odvolání, a to do tří pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Doporučujeme všem uchazečům, kteří jsou nepřijati pouze z kapacitních důvodů, aby bez ohledu na původní pořadí možnost odvolání využili vzhledem k tomu, že část „přijatých“ uchazečů na naši školu ve skutečnosti nenastoupí (rozhodnou se pro druhou školu, pokud tam byli „přijati“ také) a jejich místo proto může být následně postoupeno dalšímu uchazeči v pořadí.
V případě kladně vyřízeného odvolání je třeba následně postupovat obdobně jako uchazeči z kategorie 1 (odevzdat zápisový lístek v termínu 10 pracovních dnů od vyhovění odvolání).

Uchazeči ve skupině 3 – neuspěli u přijímacího řízení, nesplnili některou z jeho podmínek. Uchazeči nebudou přijati. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům uchazečů doručeno do vlastních rukou.

Nahlížení do spisu o přijímacím řízení

Ve čtvrtek 28. dubna 2022 mezi 14–17:30 lze v ředitelně nahlédnout do spisu o přijímacím řízení a na místě vypořádat veškeré náležitosti týkající se přijetí (odevzdání zápisového lístku, podání odvolání aj.).

V případě potřeby kontaktujte ředitelku školy na telefonu (+420) 602403191 nebo e-mailu director@gym-dk.cz.


Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

pro obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) a 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté) podle § 60, odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek:

Přihlášku ke studiu je uchazeč povinen odevzdat nebo jinak doručit do naší školy nejpozději do 1. března 2022 (doplněno: do 5. dubna 2022 pro uchazeče, kterým byla poskytnuta ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny podle zákona č. 65/2022 Sb. – více na stránkách CZVV pro uchazeče z Ukrajiny). Uchazeč může podat přihlášku na dvě střední školy nebo dva různé obory, může tedy konat přijímací zkoušku ve dvou termínech. Doručení je povinností každého uchazeče, resp. jeho zákonného zástupce, nikoli povinností základní školy. Není nutné vyjádření lékaře.
Pro stanovení výsledku se pro obě školy započítává lepší výsledek dosažený při zkoušce, nezávisle na tom, na které škole ho bylo dosaženo.

Všichni uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky. Součástí hodnocení bude také předchozí prospěch na základní škole a případné úspěchy v předmětových soutěžích.

Vlastní přijímací zkoušky proběhnou v následujících termínech centrálně vyhlášených MŠMT:

  • 12. a 13. dubna 2022 v řádném termínu pro všechny čtyřleté obory
  • 19. a 20. dubna 2022 v řádném termínu pro víceleté obory gymnázií
  • 10. a 11. května 2022 v náhradním termínu pro všechny obory

CERMAT- jednotná přijímací zkouška na oficiálních stránkách CZVV

CERMAT – pokyny pro vyplnění přihlášky na střední školu

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 (PDF ke stažení)

Učební plán gymnázia pro školní rok 2022/2023 (PDF ke stažení)


Jednotlivým částem přijímací zkoušky je přidělen následující maximální bodový zisk:

  • Test z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů
  • Test z matematiky – max. 50 bodů
  • Průměrný prospěch během posledních 3 ukončených pololetí na ZŠ, za každé až 10 bodů – max. 30 bodů
  • Úspěchy v předmětových soutěžích během posledních 2 školních ročníků na základní škole – max. 10 bodů

(Celkem – max. 140 bodů)

Při rovnosti celkového počtu získaných bodů budou přednostně přijati uchazeči úspěšnější:
a) v součtu bodů z obou testů
b) v testu z matematiky
c) v předmětových soutěžích
d) s lepším průměrným prospěchem na pololetním vysvědčení posledního absolvovaného ročníku.

Bodové hodnocení prospěchu na základní škole je lineární. Průměrnému prospěchu 1,00 odpovídá v každém pololetí +10 bodů, průměrnému prospěchu 1,50 +5 bodů, 2,00 odpovídá 0 bodů, 2,50 –5 bodů atd. Body jsou uváděny na jedno desetinné místo.
Předmětovými soutěžemi se rozumí soutěže pořádané MŠMT z jednotlivých vyučovacích předmětů s výjimkou výchov. V okresním kole se bodují první tři místa třemi až jedním bodem, v krajském a celostátním kole prvních pět míst pěti až jedním bodem. Úspěšné umístění uchazeč doloží fotokopií diplomu, příp. výsledkovou listinou, obojí potvrzené školou, za kterou soutěžil, a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

Do čtyřletého oboru vzdělání (79/41-K/41) může být přijato 28 uchazečů s nejlepším výsledkem dle uvedených kritérií.

Do šestiletého oboru vzdělání (79/41-K/61) může být přijato 30 uchazečů s nejlepším výsledkem dle uvedených kritérií.

Uchazeč, který získal v testu z českého jazyka a literatury méně než 15 bodů nebo v testu z matematiky méně než 10 bodů, neprospěl z důvodu nesplnění vyhlášených kritérií a nemůže být v rámci přijímacího řízení na naši školu přijat.


Rámcový termínový kalendář PZ2022

12.4.JPZ4-ŘT1
13.4.JPZ4-ŘT2
19.4.JPZ6-ŘT1
20.4.JPZ6-ŘT2
28.4.předání výsledků JPZ-ŘT z CZVV na školu
28.4.vyhlášení výsledků PZ-ŘT školou, nahlédnutí do spisu (14-17:30), možnost vypořádání dalších náležitostí
10.5JPZ-NT1
11.5.JPZ-NT2
12.5.poslední termín pro odevzdání zápisových lístků ŘT
18.5.předání výsledků JPZ-NT z CZVV na školu
18.5.vyhlášení výsledků PZ-NT školou, nahlédnutí do spisu (po telefonické domluvě mezi 16-17:30), možnost vypořádání dalších náležitostí
1.6.poslední termín pro odevzdání zápisových lístků NT
7.6.informační schůzka pro přijaté žáky a jejich ZZ + vedení školy + budoucí TU

Akce před přijímacími zkouškami

Úniková hra

Úniková hra pro zájemce o studium

Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky

Cílem kurzů je seznámení se způsobem testování a rozsahem testované látky, ukázky typových otázek, vlastní řešení a rozbor testových úloh. Každému zájemci nabízíme dvě lekce českého jazyka a dvě lekce matematiky. Kurzy budou návazné; v prvním z nich vyučující seznámí s typickými otázkami a úlohami, které se obvykle u přijímacích zkoušek objevují. Dle vhodnosti nasdílí žákům vzorové zadání pro domácí samostatnou práci, jejíž modelové řešení pak bude v druhé části kurzu podrobněji rozebráno.
Anonymně přístupné sdílené úložiště pro potřeby přípravných kurzů k přijímacím zkouškám

Kurzy se budou konat v období od 9. do 30. března 2022 vždy každou středu od 14:30 v rozsahu 60–90 minut. V závislosti na momentální epidemické situaci se kurzy budou konat buď prezenční formou nebo v distanční podobě formou online setkání prostřednictvím MS Teams.

Pro 7. třídy
Český jazyk a literatura: 1. část 09.03.2022 (Še), 2. část 23.03.2022 (Še)
Matematika: 1. část 16.03.2022 (Šp), 2. část 30.03.2022 (Šp)

Pro 9. třídy
Český jazyk a literatura: 1. část 16.03.2022 (St), 2. část 30.03.2022 (St)
Matematika: 1. část 09.03.2022 (Tk), 2. část 23.03.2022 (Tk)

Pokud máte o přípravné kurzy zájem, vyplňte prosím přihlašovací formulář, případně použijte QR kód:


https://forms.office.com/r/3stHpQvGUG

Vzorové testy přijímacích zkoušek

Pro zlepšení přípravy k přijímacích zkouškám zkoušky byly uvolněny vzorové testy a zadání z minulých období a nově je dostupná také aplikace ČŠI InspIS SETmobile pro smartphony a tablety, v níž jsou po prvotní registraci k dispozici ukázkové testy pro přijímací zkoušky na střední školy a testy pro profilovou část maturitní zkoušky.