Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Přijímací řízení 2024

Vzhledem k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do šestiletého oboru (s vyhlášením výsledků 21.06.2024) proběhne informační schůzka přijatých žáků a jejich zákonných zástupců s vedením školy v pondělí 24. června 2024 v aule školy (od 16 hodin pro budoucí primu šestiletého studia, od 17 hodin pro budoucí 1. ročník čtyřletého studia). Podrobnosti budou včas uvedeny.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

 1. Pro obor 79-41-K/61 (šestileté studium) se vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení.
  Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ve 2. kole: 4
 2. Pro obor 79-41-K/41 (čtyřleté studium) se druhé kolo přijímacího řízení nevyhlašuje.

PDF: Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2024

Kritéria 2. kola přijímacího řízení vycházejí z kritérií pro 1. kolo s tou změnou, že uchazeč nekoná jednotnou přijímací zkoušku; do 2. kola se započítává výsledek JPZ již získaný v 1. kole

Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v 1. kole přijímacího řízení do žádného oboru vzdělávání (nebo se vzdal práva na přijetí) a zároveň v 1. kole konal jednotnou přijímací zkoušku (s výsledkem potřebným pro přijetí na naši školu, tj. nejméně 15 bodů z českého jazyka a literatury a nejméně 10 bodů z matematiky).
Přihlášky do 2. kola pro obor 79-41-K/61 je třeba podat některým ze standardních způsobů (preferujeme elektronickou přihlášku v systému DiPSy) do 24. května 2024. Podání přihlášek v DiPSy bude zpřístupněno během pondělí 20. května 2024.

Nahlédnutí do spisu o přijímacím řízení a seznámení s podklady pro rozhodnutí o přijetí ve 2. kole bude zákonným zástupcům uchazečů umožněno 20. června 2024 od 15 do 16 hodin v ředitelně školy.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněny v pátek 21. června 2024 (v souladu s § 19 odst. 4 vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři).

V případě nenaplnění kapacity oboru může ředitel školy následně vyhlásit třetí a další kola přijímacího řízení s uvedením kritérií pro jejich konání a hodnocení.

Rámcový termínový kalendář 2. kola přijímacího řízení

24.05.2024Termín pro podání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení (šestiletý obor)
20.06.2024Možnost nahlížení do spisu o 2. kole přijímacího řízení pro zákonné zástupce (15–16 hod.), seznámení s podklady rozhodnutí
21.06.2024Zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů po 2. kole
24.06.2024Informační schůzka pro všechny přijaté žáky a jejich zákonné zástupce (6leté 16:00, 4leté 17:00)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

zveřejněny ve středu 15. května 2024 (v souladu s § 19 odst. 4 vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři):

Výsledková listina – čtyřleté studium (79-41-K/41)

Výsledková listina – šestileté studium (79-41-K/61)

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí/nepřijetí za oznámená; rozhodnutí o přijetí/nepřijetí podle správního řádu se v písemné formě nevyhotovuje.
Informace o opravných prostředcích (odvolání, vzdání se přijetí aj.) jsou uvedeny v dodatku ke každé výsledkové listině.
Další uchazeči mohou být přijati pouze na základě výsledků případných následných kol přijímacího řízení.

Nahlížení do spisu o přijímacím řízení

V úterý 14. května 2024 mezi 14:00–16:00 bylo umožněno v ředitelně školy nahlédnout do spisu o přijímacím řízení a seznámit se s poklady rozhodnutí.

V případě potřeby kontaktujte ředitelku školy na telefonu (+420) 602403191 nebo e-mailu director@gym-dk.cz.


Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

pro obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) a 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté):

(vychází z PDF: Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025)

Termín podání přihlášek: od 1. do 20. února 2024. Přihlášku lze podat jedním ze způsobů specifikovaných v § 5–7 vyhlášky č. 422/2023 Sb. (blíže https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html); pro zjednodušení a zpřehlednění veškeré administrativy škola jednoznačně preferuje plně elektronické podání prostřednictvím portálu DiPSy.cz. Postup při podání přihlášek je shodný pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání (tedy i pro šestiletá gymnázia). Správné vyplnění a doručení přihlášky se všemi povinně vyžadovanými přílohami je povinností každého uchazeče, resp. jeho zákonného zástupce, nikoli povinností základní školy.

Uchazeč může podat přihlášku až na tři střední školy nebo tři různé obory s jednoznačným a závazným uvedením pořadí přednostní volby (prioritizace) každého z oborů, které musí být na všech přihláškách shodné. Bez ohledu na počet podaných přihlášek může uchazeč konat přijímací zkoušku v obou vyhlášených termínech na zkušebním místě jedné ze škol uvedených v přihlášce na základě přidělení CZVV. Pozvánku k přijímací zkoušce s uvedením všech potřebných náležitostí obdrží uchazeč nejpozději 14 dní před datem konání první zkoušky.


Počet přihlášených uchazečů

4letý obor: 84, sestupně dle priority: 25+31+26+2
6letý obor: 46, sestupně dle priority: 43+0+3

Rámcový termínový kalendář PŘ 2024

01.–20.02.2024Termín pro odevzdání přihlášek ke studiu na střední škole
únor/březen 2024Přípravné kurzy k PZ (st, 14:30)
12.04.2024JPZ 4G, 1.ŘT
15.04.2024JPZ 4G, 2.ŘT
16.04.2024JPZ 6G, 1.ŘT
17.04.2024JPZ 6G, 2.ŘT
29.04.2024JPZ 4G + 6G, 1.NT
30.04.2024JPZ 4G + 6G, 2.NT
14.05.2024Možnost nahlížení do spisu o přijímacím řízení pro zákonné zástupce (14–16 hod.),
seznámení s podklady rozhodnutí
15.05.2024Zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů po 1. kole

Jednotná přijímací zkouška na oficiálních stránkách CZVV (prijimacky.cermat.cz)

PDF: Metodika MŠMT pro přijímací řízení 2024

Informační portál MŠMT a CZVV pro přijímací řízení 2024 (prihlaskynastredni.cz)

Školský informační portál Královéhradeckého kraje (sipkhk.cz) s informacemi o oborech vzdělání v Královéhradeckém kraji, které nabízejí jednotlivé střední školy

PDF: Zkušební schéma JPZ 2024 na gym-dk (bude aktualizováno)

Jakýkoli dotaz týkající se přijímacího řízení pokládejte prosím na e-mail: info@gym-dk.cz nebo řešte telefonicky: (+420) 702282558 (Jiří Erlebach, zástupce ředitele).


Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Uchazeči budou konat pouze jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky (s úpravou pro žáky dle Lex Ukrajina, uvedeno dále). Součástí výsledného hodnocení bude předchozí prospěch na základní škole a případné úspěchy v předmětových soutěžích.

Školní přijímací zkouška není stanovena. Pro přijetí na naši školu není vyžadováno vyjádření lékaře.

Jednotlivým částem přijímací zkoušky je přidělen následující maximální bodový zisk:

 • Test JPZ z českého jazyka a literatury (60 minut) – max. 50 bodů
 • Test JPZ z matematiky (70 minut) – max. 50 bodů
 • Průměrný prospěch během posledních 3 ukončených pololetí na ZŠ, za každé až 10 bodů – max. 30 bodů
 • Úspěchy v předmětových soutěžích během posledních 2 školních ročníků na základní škole – max. 10 bodů

(Celkem – max. 140 bodů)

Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu JPZ z příslušného předmětu. Uchazečům, kteří požádali o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, se do celkového výsledku přijímacího řízení kromě školních kritérií započítává pouze lepší výsledek v testu z matematiky (redukované hodnocení).

Při rovnosti celkového počtu získaných bodů budou přednostně přijati uchazeči úspěšnější:
a) v součtu bodů z obou testů
b) v testu JPZ z matematiky
c) v předmětových soutěžích
d) s lepším průměrným prospěchem na pololetním vysvědčení posledního absolvovaného ročníku.

Doplňkovým rozhodovacím kritériem je vyšší priorita naší školy uvedená na přihlášce.

Bodové hodnocení prospěchu na základní škole je lineární, je vypočteno dle prospěchu žáka za každé pololetí dle vzorce: B = 10 × (2 – pp) [B – body; pp – průměrný prospěch za pololetí]. Body jsou uváděny na jedno desetinné místo.

Předmětovými soutěžemi se rozumí soutěže pořádané MŠMT z jednotlivých vyučovacích předmětů s výjimkou výchov. Započítávají se výsledky dosažené v průběhu posledních dvou školních let (tj. za školní roky 2022/2023 a 2023/2024). V okresním kole se bodují první tři místa třemi až jedním bodem, v krajském a celostátním kole prvních pět míst pěti až jedním bodem. Úspěšné umístění doloží uchazeč nejpozději v den konání zkoušky kopií diplomu příp. výsledkovou listinou potvrzenou školou, za níž soutěžil.

Do čtyřletého oboru vzdělání (79/41-K/41) může být přijato 30 uchazečů s nejlepším výsledkem dle uvedených kritérií.

Do šestiletého oboru vzdělání (79/41-K/61) může být přijato 30 uchazečů s nejlepším výsledkem dle uvedených kritérií.

Uchazeč, který získal v testu z českého jazyka a literatury méně než 15 bodů nebo v testu z matematiky méně než 10 bodů, neprospěl z důvodu nesplnění vyhlášených kritérií a nemůže být v rámci přijímacího řízení na naši školu přijat.

Úprava konání přijímací zkoušky pro žáky dle Lex Ukrajina

Na základě opatření obecné povahy č.j. MSMT-26560/2023-1 dochází u cizinců podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Lex Ukrajina) k následující úpravě podmínek přijímacího řízení:

 1. Přijímací zkouška z českého jazyka může být na základě žádosti (PDF, bude aktualizováno) prominuta; znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, škola u této osoby ověří rozhovorem (PDF: kritéria přijímacího rozhovoru z českého jazyka pro účely nahrazení přijímací zkoušky z českého jazyka). Pokud bude rozhovorem zjištěno, že úroveň znalostí českého jazyka není dostačující pro vzdělávání, je tato skutečnost důvodem pro nepřijetí uchazeče. Toto ustanovení platí i pro uchazeče dle § 20 odst. 4 školského zákona.
 2. Na základě žádosti připojené k přihlášce (PDF, bude aktualizováno) má uchazeč právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce. Časový limit pro zkoušku se nenavyšuje.
 3. Společně s žádostí dle bodu 1 nebo 2 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.

Vyhodnocení a zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Uchazeč může být přijat (v prvním a druhém kole) jen do jednoho oboru vzdělání, který má v jeho přihlášce nejvyšší prioritu (je uveden na nejvyšším místě) a u nějž jej výsledky přijímacího řízení opravňují k přijetí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

Škola zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem 15. května 2024 na fyzické úřední desce ve vestibulu školy a způsobem umožňujícím vzdálený přístup (na webových stránkách školy). Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje k příslušnému krajskému úřadu. Za bezpředmětné je bráno odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity směřované k autoremeduře, neboť případné uvolněné místo na základě vzdání se práva na přijetí není možné zaplnit v daném kole jiným uchazečem. Rovněž nemůže být vyhověno odvolání proti nepřijetí na méně prioritní školu, byl-li uchazeč přijat na prioritnější školu.

Pokud si již přijatý uchazeč chce otevřít možnost přihlášení se v rámci dalšího kola přijímacího řízení, musí se vzdát práva na přijetí do oboru, ve kterém byl přijat. Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí do jiného oboru vzdělání, k němuž se přihlásil v daném kole, nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení. Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl přijat, a to nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do daného dalšího kola.


Akce před přijímacími zkouškami

(přejít na stránku s akcemi před přijímacími zkouškami)

Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky

Cílem kurzů je seznámení se způsobem testování a rozsahem testované látky, ukázky typových otázek, vlastní řešení a rozbor testových úloh. Každému zájemci nabízíme dvě lekce českého jazyka a dvě lekce matematiky. Kurzy budou návazné; v prvním z nich vyučující seznámí s typickými otázkami a úlohami, které se obvykle u přijímacích zkoušek objevují. Dle vhodnosti nasdílí žákům vzorové zadání pro domácí samostatnou práci, jejíž modelové řešení pak bude v druhé části kurzu podrobněji rozebráno.

Kurzy se budou konat v průběhu února/března 2024 vždy ve středu odpoledne (kromě jarních prázdnin) v rozsahu 60–90 minut; konkrétní termíny budou upřesněny.

Vzorové testy přijímacích zkoušek

Pro zlepšení přípravy k přijímacích zkouškám zkoušky byly uvolněny vzorové testy a zadání JPZ z minulých období a dostupná je také mobilní aplikace ČŠI InspIS SETmobile, v níž jsou po prvotní registraci k dispozici ukázkové testy pro přijímací zkoušky na střední školy a testy pro profilovou část maturitní zkoušky.