Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Maturita

Informace k průběhu maturitní zkoušky

Informace o organizaci, obsahu, formě a průběhu maturitní zkoušky podá žákům vedení školy, třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů.

Veškeré informace jsou také k dispozici na oficiálních stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání v části věnované maturitním zkouškám. V sekci Maturitní zpravodaje jsou uvedeny konkrétní informace k jednotlivým zkušebním předmětům společné části maturitní zkoušky: Cizí jazyk (č. 48), Matematika (č. 49), Český jazyk a literatura (č. 50).


MZ – podzim 2019

Přihláška k maturitní zkoušce

Žáci konající maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období 2019 musejí podat přihlášku ke všem zkouškám, které nekonali nebo u kterých neuspěli. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je třeba dodat do školy nejpozději do 25. 6. 2019.

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ

Písemné zkoušky společné části MZ v podzimním zkušebním období 2019 proběhnou 2.–6. 9. 2019 na spádové škole. Jednotné zkušební schéma (rozvržení zkoušek na jednotlivé dny a konkrétní místo konání zkoušek) bude zveřejněno nejpozději 15. 8. 2019.

Termíny ústních zkoušek společné části MZ a ústních zkoušek profilové části MZ

Ústní zkoušky společné i profilové části MZ pro podzimní zkušební období 2019 proběhnou na naší škole v úterý 10. 9. 2019.

Žák koná všechny ústní zkoušky společné i profilové části MZ v témže dni. Konkrétní rozvržení zkoušek v rámci dne bude žákům oznámeno nejpozději 31. 8. 2019.


Povinné předměty společné (písemné) části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

  1. Český jazyk a literatura (písemná práce + didaktický test)
  2. Cizí jazyk – anglický, německý, ruský (písemná práce + didaktický test) nebo Matematika (didaktický test)

Dobrovolným – volitelným předmětem společné části maturitní zkoušky je Matematika+ (didaktický test)

Seznamy studijních okruhů z předmětů profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019

Kánon literárních titulů k maturitní zkoušce z českého jazyka

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z německého jazyka

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z ruského jazyka

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky ze základů společenských věd

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z dějepisu

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky ze zeměpisu

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z matematiky

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z fyziky

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z chemie

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z biologie

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z psychologie

Poznámka k volbě předmětů profilové a společné části MZ:
Žák nemůže v rámci profilové části MZ volit tentýž předmět, který koná v rámci společné části MZ (týká se předmětu Matematika nebo Cizí jazyk).

Shodná pravidla a seznam předmětů společné a profilové části MZ jsou platná i pro konání MZ v následujícím školním roce 2019/2020.