Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Maturita

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Celkem koná žák povinně maturitní zkoušku ze 4 předmětů (2 ve společné části, 2 v profilové části).

Výběr předmětů maturitní zkoušky provede žák nejpozději do 1. prosince 2019.

1. Společná část maturitní zkoušky

Žák koná ve společné části maturitní zkoušku písemnou formou ze dvou předmětů. Písemné práce a didaktické testy společné části jsou centrálně zadávány a hodnoceny (CERMAT) a probíhají dle jednotného zkušebního schématu. Zkušební schéma písemných zkoušek společné části určí MŠMT nejpozději 15. ledna 2020.

Povinným předmětem společné maturitní zkoušky je:

  • Český jazyk a literatura (písemná práce + didaktický test),
    následně koná žák ústní zkoušku v období konání profilových zkoušek

Druhý předmět volí žák z nabídky:

  • Cizi jazykanglický nebo německý nebo ruský (písemná práce + didaktický test), následně koná žák ústní zkoušku v období konání profilových zkoušek

nebo

  • Matematika (didaktický test)

Dobrovolným – volitelným předmětem společné části maturitní zkoušky je Matematika+ (didaktický test). Jeho výsledek se nezapočítává do celkového výsledku maturitní zkoušky.

Volil-li žák ve společné části cizí jazyk, koná z něho ústní zkoušku v období konání profilových zkoušek. Volil-li žák ve společné části matematiku, ústní zkoušku z ní nekoná.

2. Profilová část maturitní zkoušky

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky dle § 24 odst. 1 vyhlášky  177/2009 (Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou) jsou konány ústní formou a jsou hodnoceny klasifikačním stupněm 1–5.

Žák volí v profilové části povinně 2 předměty. Případný další předmět může volit jako nepovinný, bude-li to z rozvrhových důvodů možné.

Žák může konat profilovou maturitní zkoušku pouze z předmětu, jehož celková hodinová dotace během studia byla nejméně 144 hodin (nejméně 2 plné absolvované roky předmětu s dvouhodinovou týdenní dotací, příp. byla požadovaná dotace dosažena jiným způsobem).

Ústní zkoušky společné a profilové části se na naší škole budou konat od 18. května 2020. S konkrétním časovým rozvrhem konání jednotlivých dílčích zkoušek bude žák seznámen nejpozději 30. dubna 2020.

V termínu konání profilových zkoušek koná žák zároveň ústní zkoušku společné části z českého jazyka a z cizího jazyka, pokud jej ve společné části zvolil.

Z rozhodnutí ředitelky školy nemůže žák v profilové části maturitní zkoušky volit tentýž předmět, který volil ve společné části maturitní zkoušky (matematiku nebo příslušný cizí jazyk).

Maturitní předměty a studijní okruhy pro ústní zkoušky profilové / společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020

Kánon literárních titulů k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka

Studijní okruhy k ústní zkoušce profilové / společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka

Studijní okruhy k ústní zkoušce profilové / společné části maturitní zkoušky z německého jazyka

Studijní okruhy k ústní zkoušce profilové / společné části maturitní zkoušky z ruského jazyka

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky ze základů společenských věd

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z dějepisu

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky ze zeměpisu

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z matematiky

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z fyziky

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z chemie

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z biologie

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z psychologie

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z výtvarné výchovy


Všechny ústní zkoušky společné i profilové části koná žák v jednom dni. Časová dispozice na každou zkoušku profilové části je 15 minut pro přípravu (pro ústní zkoušku společné části 20 minut) a 15 minut vlastní zkoušky, s nejméně 30-minutovou přestávkou mezi zkouškami z jednotlivých předmětů.
Součástí maturitní zkoušky z předmětu Výtvarná výchova bude nejvýše 15-minutová obhajoba předem zadané maturitní práce, která bude předcházet vlastní ústní zkoušce.

Další informace o organizaci, obsahu, formě a průběhu maturitní zkoušky podá žákům vedení školy, třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů.

Veškeré informace jsou také k dispozici na oficiálních stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání v části věnované maturitním zkouškám.
(Platí pro školní rok 2018/2019: V sekci Maturitní zpravodaje jsou uvedeny konkrétní informace k jednotlivým zkušebním předmětům společné části maturitní zkoušky: Cizí jazyk (č. 48), Matematika (č. 49), Český jazyk a literatura (č. 50).)