Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Maturita

Maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

Jmenování maturitních komisí a informace o termínech maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019/2020 (PDF)

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky.

Na základě prováděcí vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, proběhne písemná část (didaktický test) společné části maturitní zkoušky v následujících termínech:

  • v pondělí 1. června 2020 8:00 matematika, 13:00 anglický jazyk
  • v úterý 2. června 2020 8:00 český jazyk a literatura, 13:00 ruský jazyk, německý jazyk
  • ve středu 3. června 2020 9:00 matematika+ (volitelná zkouška probíhající na spádové škole – Gymnázium Trutnov)

Jednotné zkušební schéma (JZS) společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020 (PDF)

Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky a profilová část budou probíhat v termínech:

  • 6.C: od středy 10. června do pátku 12. června 2020, předpokládané předávání maturitních vysvědčení v pondělí 15. června 2020 od 17 hodin,
  • 4.A: od pondělí 15. června do čtvrtka 18. června 2020, předpokládané předávání maturitních vysvědčení v pátek 19. června 2020 od 15 hodin

S konkrétním časovým rozvrhem konání jednotlivých dílčích zkoušek ústní části bude žák seznámen nejpozději 25. května 2020.

Žáci budou konat maturitní zkoušku ze zkoušek, které uvedli v přihlášce k maturitní zkoušce. V rámci společné části maturitní zkoušky se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

Užitečné oficiální informace jsou dostupné na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání v sekci věnované maturitní zkoušce; zároveň je tamtéž možno využít podporu pro přípravu na maturitní zkoušku na dálku.
(Platí pro školní rok 2018/2019: V sekci Maturitní zpravodaje jsou uvedeny konkrétní informace k jednotlivým zkušebním předmětům společné části maturitní zkoušky: Cizí jazyk (č. 48), Matematika (č. 49), Český jazyk a literatura (č. 50).)

Situace od 11. května 2020

V souvislosti s rozvolňováním mimořádných opatření vlády pro zamezení šíření koronavirové infekce dochází od 11.05.2020 k prvnímu z plánovaných kroků v oblasti školství, jímž je umožnění osobní přítomnosti žáků maturitních ročníků ve školách pro účely účasti na konzultacích k maturitní zkoušce.

Na základě tohoto nařízení vyhlašuje ředitelka školy následující:

Výuka ve všech předmětech dle platného rozvrhu hodin je pro všechny žáky 4. ročníků (4.A a 6.C) povinná do pátku 07.05.2020.

Od pondělí 11.05.2020 bude výuka v každém konkrétním předmětu povinná jen pro ty žáky, kteří z daného předmětu maturují. Jako další příprava k maturitní zkoušce mohou mimo tuto pravidelnou výuku probíhat doplňkové konzultace, které s žáky vždy domluví příslušný vyučující. Je na zvážení vyučujícího, zda dle povahy svého předmětu zvolí prezenční nebo distanční formu konzultací. V případě prezenční formy je třeba striktně dodržovat platná hygienická nařízení, zejména pravidlo maximálního počtu 5 osob ve skupině, nošení ochrany úst a nosu pro všechny zúčastněné a dodržování vzájemného odstupu minimálně 2 metry.

Klasifikace ve všech předmětech za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude uzavřena v pátek 22.05.2020 do 14 hodin, následně v úterý 26.05.2020 proběhne závěrečná klasifikační porada pedagogického sboru.

Týden 25.–29.05.2020 je stanoven jako „studijní volno“ maturantů, pochopitelně stále s možností realizace dalších konzultací s vyučujícími po vzájemné domluvě.

Ochrana zdraví v průběhu přijímacích zkoušek

Maturitní zkoušky budou konány při důsledném dodržování hygienických opatření dle metodiky MŠMT o ochraně zdraví v průběhu přijímacích a maturitních zkoušek ve školním roce 2019/2020.

Žáci odevzdají při vstupu do budovy vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog. Přestávku mezi jednotlivými zkouškami či testy se doporučuje trávit na školním pozemku, venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Ve škole bude zajištěno dostatečné množství dezinfekce.

Žák, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl žák opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními.

Maximální počet osob ve třídě je 15. Lavice ve třídě budou rozmístěny tak, aby byl dodržen doporučený odstup mezi žáky – 2 m, resp. nejméně 1,5 m. Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek. Každá třída je před blokem testů a po něm vyvětrána.

Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.


Pravidla konání maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Celkem koná žák povinně maturitní zkoušku ze 4 předmětů (2 ve společné části, 2 v profilové části). Výběr předmětů maturitní zkoušky provede žák nejpozději do 1. prosince 2019.

1. Společná část maturitní zkoušky

Žák koná ve společné části maturitní zkoušku písemnou formou ze dvou předmětů. Písemné práce a Didaktické testy společné části jsou centrálně zadávány a hodnoceny (CERMAT) a probíhají dle jednotného zkušebního schématu. Zkušební schéma písemných zkoušek společné části určí MŠMT nejpozději 15. ledna 2020 12. května 2020.

Povinným předmětem společné maturitní zkoušky je:

  • Český jazyk a literatura (písemná práce + didaktický test),
    následně koná žák ústní zkoušku v období konání profilových zkoušek

Druhý předmět volí žák z nabídky:

  • Cizi jazykanglický nebo německý nebo ruský (písemná práce + didaktický test), následně koná žák ústní zkoušku v období konání profilových zkoušek

nebo

  • Matematika (didaktický test)

Dobrovolným – volitelným předmětem společné části maturitní zkoušky je Matematika+ (didaktický test). Jeho výsledek se nezapočítává do celkového výsledku maturitní zkoušky.

Volil-li žák ve společné části cizí jazyk, koná z něho ústní zkoušku v období konání profilových zkoušek. Volil-li žák ve společné části matematiku, ústní zkoušku z ní nekoná.

2. Profilová část maturitní zkoušky

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky dle § 24 odst. 1 vyhlášky  177/2009 (Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou) jsou konány ústní formou a jsou hodnoceny klasifikačním stupněm 1–5.

Žák volí v profilové části povinně 2 předměty. Případný další předmět může volit jako nepovinný, bude-li to z rozvrhových důvodů možné.

Žák může konat profilovou maturitní zkoušku pouze z předmětu, jehož celková hodinová dotace během studia byla nejméně 144 hodin (nejméně 2 plné absolvované roky předmětu s dvouhodinovou týdenní dotací, příp. byla požadovaná dotace dosažena jiným způsobem).

Z rozhodnutí ředitelky školy nemůže žák v profilové části maturitní zkoušky volit tentýž předmět, který volil ve společné části maturitní zkoušky (matematiku nebo příslušný cizí jazyk).

Maturitní předměty a studijní okruhy pro ústní zkoušky profilové/společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020

Kánon literárních titulů k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka

Seznam literárních děl k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka – VZOR

Studijní okruhy k ústní zkoušce profilové / společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka

Studijní okruhy k ústní zkoušce profilové / společné části maturitní zkoušky z německého jazyka

Studijní okruhy k ústní zkoušce profilové / společné části maturitní zkoušky z ruského jazyka

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky ze základů společenských věd

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z dějepisu

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky ze zeměpisu

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z matematiky

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z fyziky

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z chemie

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z biologie

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z psychologie

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z výtvarné výchovy


Všechny ústní zkoušky společné i profilové části koná žák v jednom dni. Časová dispozice na každou zkoušku profilové části je 15 minut pro přípravu (pro ústní zkoušku společné části 20 minut) a 15 minut vlastní zkoušky, s nejméně 30-minutovou přestávkou mezi zkouškami z jednotlivých předmětů.
Součástí maturitní zkoušky z předmětu Výtvarná výchova bude nejvýše 15-minutová obhajoba předem zadané maturitní práce, která bude předcházet vlastní ústní zkoušce.