Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4leté a 6leté obory

Přijetí

Jak se dostat na Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek

Čtyřleté studium – 2. kolo

Šestileté studium – 2. kolo

Informace k výsledkům 2. kola přijímacích zkoušek

Náhradní termín 2. kola přijímacích zkoušek pro oba obory studia je stanoven na čtvrtek 20. 6. 2019.
Zahájení v 8:00 v učebně 205 (2. poschodí).
Nejprve proběhne písemná zkouška z matematiky, po přestávce následuje písemná zkouška z českého jazyka.
Předpokládané zakončení nejpozději ve 12:30.

Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby.


Informativní schůzka pro rodiče budoucích nových žáků

Schůzka rodičů a zákonných zástupců žáků budoucích 1. ročníků obou typů studia se bude konat v úterý 11. 6. 2019 v aule školy:

 • pro šestileté studium od 15:00
 • pro čtyřleté studium od 16:00

Na setkání bude třeba určit, který druhý cizí jazyk bude budoucí žák navštěvovat (prvním cizím jazykem je automaticky anglický jazyk). Druhý cizí jazyk volí žák z nabídky: francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk. Rozmyslete vhodnou volbu pro své dítě, připravte i alternativu pro případ, že by vybraný cizí jazyk nebyl z důvodů nedostatečného počtu zájemců vyučován (tj. nejlépe seřaďte nabízené cizí jazyky sestupně dle preference žáka).
U čtyřleté formy studia je nutno si ještě vybrat formu estetické výchovy, kde volba probíhá mezi výtvarnou výchovou a hudební výchovou.
Formuláře pro výběr vyplníte přímo na schůzce.

Na setkání budou dále vybírány peníze na učebnice, které bude škola hromadně objednávat.
Žák si může tyto učebnice pochopitelně obstarat i sám.

Anglický jazyk: šestileté studium: 235,- Kč pracovní sešit (učebnice bude zapůjčena), čtyřleté studium: 675,- Kč učebnice + pracovní sešit.

Německý jazyk: šestileté studium: 330,- Kč (učebnice a PS v jednom), čtyřleté studium: bude upřesněno v říjnu/listopadu 2019

Ruský jazyk: šestileté studium: 159,- Kč (učebnice bude zapůjčena) čtyřleté studium: 240,- Kč učebnice, PS 140,- Kč

Francouzský jazyk: šestileté studium: 180,- Kč PS (učebnice bude zapůjčena), čtyřleté studium: 629,- Kč (učebnice, PS, CD a DVD v jednom, na 1,5-2 roky studia)

Biologie: kniha pro celé 4 roky čtyřletého studia 605,- Kč

Chemie: kniha pro celé 4 roky čtyřletého studia 229,- Kč

Úhrada za učebnice pro jiné vyučovací předměty a za další nutné potřeby pro výuku bude upřesněna přímo na setkání.

Další učebnice si mimo jiné mohou žáci řešit na burze knih, která se uskuteční začátkem září 2019.


Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek

Čtyřleté studium – 1. kolo

Šestileté studium – 1. kolo

Informace k výsledkům 1. kola přijímacích zkoušek


Termíny přijímacích zkoušek – 2. kolo

 • čtvrtek 30.5.2019 (oba obory studia, 2. kolo, řádný termín)
 • čtvrtek 20.6.2019 (oba obory studia, 2. kolo, náhradní termín)


Zahájení v 8:00 v učebně 205 (2. poschodí).
Od 8:30 proběhne písemná zkouška z matematiky, od 10:50 písemná zkouška z českého jazyka a literatury.
Předpokládané zakončení nejpozději ve 12:30.

Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby.


Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 – 2. kolo

Č. j. GYMDK/281/2019 ze dne 15. 5. 2019

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do oborů:

 • čtyřletého vzdělávání: pět volných míst,
 • šestiletého vzdělávání: tři volná místa.

Ředitelka školy rozhodla podle § 60, odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila podmínky a kritéria přijímacího řízení pro obor vzdělání
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) a 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté) ve 2. kole:

 1. Přihlášku ke vzdělávání musíme obdržet do 22. května 2019. Vyjádření lékaře není nutné.
 2. Uchazeči budou konat přijímací zkoušku formou testu z českého jazyka a literatury a z matematiky jen v případě, že hodnocení testů z 1. kola nesplňuje naše níže uvedená kritéria.* Výsledky testů z 1. kola budou doloženy výpisem, který bude součástí přihlášky ke vzdělávání. Hodnocen bude také předchozí prospěch na základní škole a případné úspěchy v předmětových soutěžích.
 3. Hodnocení přijímacího řízení (uveden je maximální možný bodový zisk):
  Test z českého jazyka a literatury                                                                                       50 bodů
  Test z matematiky                                                                                                               50 bodů
  Prospěch v základním vzdělávání (poslední tři vysvědčení, za každé až 10 bodů **)       30 bodů
  Úspěchy v předmětových soutěžích během 2. stupně základního vzdělávání ***             10 bodů
  Celkem                                                                                                                             140 bodů
 4. Při rovnosti celkového počtu získaných bodů budou přednostně přijati uchazeči úspěšnější
  a) v součtu bodů z obou testů, b) v testu z matematiky), c) v předmětových soutěžích, d) s lepším průměrným prospěchem na pololetním vysvědčení posledního absolvovaného ročníku.
 5. Přijato bude tolik uchazečů s nejvyšším bodovým ziskem, aby počet žáků ve třídě nepřesáhl 30.
  Nebudou přijati uchazeči, kteří získají z testu z českého jazyka a literatury méně než 20 bodů
  a z matematiky méně než 10 bodů, v obou případech z 50 dosažitelných bodů.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na naší škole bude zákonným zástupcům uchazeče doručeno do vlastních rukou. Přijatí žáci rozhodnutí nedostanou, jejich seznam bude zveřejněn ve škole a na našich webových stránkách (www.gym-dk.cz) pod přiděleným registračním číslem. Do deseti pracovních dnů od zveřejnění tohoto seznamu je třeba vyjádřit zájem o studium na naší škole doručením zápisového lístku (ten žáci získají na své základní škole). Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat odvolání do tří pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.

Vysvětlivky:
* Případné písemné testy se uskuteční ve čtvrtek 30. 5. 2019 od 8 hodin, náhradní termín je stanoven na čtvrtek 20. 6. 2019 od 8 hodin.
** Bodové hodnocení prospěchu na základní škole je lineární. Průměrnému prospěchu 1,00 odpovídá v každém pololetí 10 bodů, průměrnému prospěchu 1,50 5 bodů, 2,00 odpovídá 0 bodů, 2,50 -5 bodů atd. Body jsou uváděny na jedno desetinné místo.
*** Předmětovými soutěžemi se rozumí soutěže pořádané MŠMT z jednotlivých vyučovacích předmětů s výjimkou výchov. V okresním kole se bodují první tři místa třemi až jedním bodem, v krajském kole prvních pět míst pěti až jedním bodem. Úspěšné umístění uchazeč doloží fotokopií diplomu, příp. výsledkovou listinou, obojí potvrzené školou, za kterou soutěžil, a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

Mgr. Martina Kubíková, ředitelka školy


Podmínky a kritéria přijímacího řízení 1.kola

pro obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) a 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté) podle § 60, odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek

 • Přijímací zkoušky v řádném termínu se konají:
  pro žáky 9. tříd v pátek 12. dubna 2019 (1. termín) a v pondělí 15. dubna 2019 (2. termín),
  pro žáky 7. tříd v úterý 16. dubna 2019 (1. termín) a ve středu 17. dubna 2019 (2. termín).
 • Přijímací zkoušky v náhradním termínu se konají:
  pro oba uvedené obory vzdělání v pondělí 13. a úterý 14. května 2019.
 • Přihláška ke vzdělávání musí být doručena do 1. března 2019. Její doručení není povinností základní školy, ale každého uchazeče, resp. jeho zákonného zástupce. Vyjádření lékaře není nutné.
 • Všichni uchazeči budou konat přijímací zkoušku formou jednotného centrálně zadávaného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky. Součástí hodnocení bude také předchozí prospěch na základní škole a případné úspěchy v předmětových soutěžích.

Jednotlivým částem je přidělen následující maximální bodový zisk:
Test z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů
Test z matematiky – max. 50 bodů
Prospěch v základním vzdělávání (poslední tři vysvědčení, za každé až 10 bodů) – max. 30 bodů
Úspěchy v předmětových soutěžích během 2. stupně základního vzdělávání – max. 10 bodů
(Celkem – max. 140 bodů)

Při rovnosti celkového počtu získaných bodů budou přednostně přijati uchazeči úspěšnější:
a) v součtu bodů z obou testů
b) v testu z matematiky
c) v předmětových soutěžích
d) s lepším průměrným prospěchem na pololetním vysvědčení posledního absolvovaného ročníku.

Bodové hodnocení prospěchu na základní škole je lineární. Průměrnému prospěchu 1,00 odpovídá v každém pololetí +10 bodů, průměrnému prospěchu 1,50 +5 bodů, 2,00 odpovídá 0 bodů, 2,50 –5 bodů atd. Body jsou uváděny na jedno desetinné místo.
Předmětovými soutěžemi se rozumí soutěže pořádané MŠMT z jednotlivých vyučovacích předmětů s výjimkou výchov. V okresním kole se bodují první tři místa třemi až jedním bodem, v krajském kole prvních pět míst pěti až jedním bodem. Úspěšné umístění uchazeč doloží fotokopií diplomu, příp. výsledkovou listinou, obojí potvrzené školou, za kterou soutěžil, a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

 • Přijato bude 30 uchazečů s nejvyšším bodovým ziskem do každého oboru vzdělávání. Nebudou přijati uchazeči, kteří získají z testu z českého jazyka a literatury méně než 20 bodů a z matematiky méně než 10 bodů.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na naší škole bude zákonným zástupcům uchazeče doručeno do vlastních rukou. Přijatí žáci rozhodnutí nedostanou, jejich seznam bude zveřejněn ve škole a na webových stránkách školy pod přiděleným registračním číslem. Do deseti pracovních dnů od zveřejnění tohoto seznamu je třeba vyjádřit zájem o studium doručením zápisového lístku (ten žáci získají na své základní škole). Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat odvolání do tří pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.

Další kola přijímacího řízení může ředitelství školy vyhlásit po obdržení zápisových lístků z 1. kola přijímacího řízení, pokud nebude naplněn předpokládaný počet uchazečů.


 

Ke stažení

Zkušební schéma jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020

Sdělení MŠMT k přijímacímu řízení pro nový školní rok 2019/2020 (PDF)

Přihláška ke studiu na střední škole (PDF)
Přihláška ke studiu na střední škole (XLSX)