Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Přijetí

Jak se dostat na Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Termíny přijímacích zkoušek

 • pátek 12.4.2019 (čtyřleté studium, 1. kolo řádného termínu)
 • pondělí 15.4.2019 (čtyřleté studium, 2. kolo řádného termínu)
 • úterý 16.4.2019 (šestileté studium, 1. kolo řádného termínu)
 • středa 17.4.2019 (šestileté studium, 2. kolo řádného termínu)

Zahájení vždy v 8:00 v učebně A-202 (2. poschodí).
Od 8:30 proběhne písemná zkouška z matematiky, od 10:50 písemná zkouška z českého jazyka a literatury.
Předpokládané zakončení nejpozději ve 12:30.

Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby.


Podmínky a kritéria přijímacího řízení

pro obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) a 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté) podle § 60, odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek

 • Přijímací zkoušky v řádném termínu se konají:
  pro žáky 9. tříd v pátek 12. dubna 2019 (1. kolo) a v pondělí 15. dubna 2019 (2. kolo),
  pro žáky 7. tříd v úterý 16. dubna 2019 (1. kolo) a ve středu 17. dubna 2019 (2. kolo).
 • Přijímací zkoušky v náhradním termínu se konají:
  pro oba uvedené obory vzdělání v pondělí 13. a úterý 14. května 2019.
 • Přihláška ke vzdělávání musí být doručena do 1. března 2019. Její doručení není povinností základní školy, ale každého uchazeče, resp. jeho zákonného zástupce. Vyjádření lékaře není nutné.
 • Všichni uchazeči budou konat přijímací zkoušku formou jednotného centrálně zadávaného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky. Součástí hodnocení bude také předchozí prospěch na základní škole a případné úspěchy v předmětových soutěžích.

Jednotlivým částem je přidělen následující maximální bodový zisk:
Test z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů
Test z matematiky – max. 50 bodů
Prospěch v základním vzdělávání (poslední tři vysvědčení, za každé až 10 bodů) – max. 30 bodů
Úspěchy v předmětových soutěžích během 2. stupně základního vzdělávání – max. 10 bodů
(Celkem – max. 140 bodů)

Při rovnosti celkového počtu získaných bodů budou přednostně přijati uchazeči úspěšnější:
a) v součtu bodů z obou testů
b) v testu z matematiky
c) v předmětových soutěžích
d) s lepším průměrným prospěchem na pololetním vysvědčení posledního absolvovaného ročníku.

Bodové hodnocení prospěchu na základní škole je lineární. Průměrnému prospěchu 1,00 odpovídá v každém pololetí +10 bodů, průměrnému prospěchu 1,50 +5 bodů, 2,00 odpovídá 0 bodů, 2,50 –5 bodů atd. Body jsou uváděny na jedno desetinné místo.
Předmětovými soutěžemi se rozumí soutěže pořádané MŠMT z jednotlivých vyučovacích předmětů s výjimkou výchov. V okresním kole se bodují první tři místa třemi až jedním bodem, v krajském kole prvních pět míst pěti až jedním bodem. Úspěšné umístění uchazeč doloží fotokopií diplomu, příp. výsledkovou listinou, obojí potvrzené školou, za kterou soutěžil, a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

 • Přijato bude 30 uchazečů s nejvyšším bodovým ziskem do každého oboru vzdělávání. Nebudou přijati uchazeči, kteří získají z testu z českého jazyka a literatury méně než 20 bodů a z matematiky méně než 10 bodů.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na naší škole bude zákonným zástupcům uchazeče doručeno do vlastních rukou. Přijatí žáci rozhodnutí nedostanou, jejich seznam bude zveřejněn ve škole a na webových stránkách školy pod přiděleným registračním číslem. Do deseti pracovních dnů od zveřejnění tohoto seznamu je třeba vyjádřit zájem o studium doručením zápisového lístku (ten žáci získají na své základní škole). Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat odvolání do tří pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.

Další kola přijímacího řízení může ředitelství školy vyhlásit po obdržení zápisových lístků z 1. kola přijímacího řízení, pokud nebude naplněn předpokládaný počet uchazečů.

Ke stažení

Zkušební schéma jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020

Sdělení MŠMT k přijímacímu řízení pro nový školní rok 2019/2020 (PDF)

Přihláška ke studiu na střední škole (PDF)
Přihláška ke studiu na střední škole (XLSX)