Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Přijetí

Jak se dostat na Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Podmínky a kritéria přijímacího řízení

pro obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) a 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté) podle § 60, odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek

  • Písemné testy pro žáky 9. tříd se konají v pátek 12. a v pondělí 15. dubna 2019, pro žáky 7. tříd v úterý 16. a ve středu 17. dubna 2019.
    Přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na pondělí 13. a úterý 14. května 2019.
  • Přihláška ke vzdělávání musí být doručena do 1. března 2019. Její doručení není povinností základní školy, ale každého uchazeče, resp. jeho zákonného zástupce. Vyjádření lékaře není nutné.
  • Všichni uchazeči budou konat přijímací zkoušku formou jednotného centrálně zadávaného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky. Součástí hodnocení bude také předchozí prospěch na základní škole a případné úspěchy v předmětových soutěžích.

Jednotlivým částem je přidělen následující maximální bodový zisk:
Test z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů
Test z matematiky – max. 50 bodů
Prospěch v základním vzdělávání (poslední tři vysvědčení, za každé až 10 bodů) – max. 30 bodů
Úspěchy v předmětových soutěžích během 2. stupně základního vzdělávání – max. 10 bodů
(Celkem – max. 140 bodů)

Při rovnosti celkového počtu získaných bodů budou přednostně přijati uchazeči úspěšnější:
a) v součtu bodů z obou testů
b) v testu z matematiky
c) v předmětových soutěžích
d) s lepším průměrným prospěchem na pololetním vysvědčení posledního absolvovaného ročníku.

Bodové hodnocení prospěchu na základní škole je lineární. Průměrnému prospěchu 1,00 odpovídá v každém pololetí +10 bodů, průměrnému prospěchu 1,50 +5 bodů, 2,00 odpovídá 0 bodů, 2,50 –5 bodů atd. Body jsou uváděny na jedno desetinné místo.
Předmětovými soutěžemi se rozumí soutěže pořádané MŠMT z jednotlivých vyučovacích předmětů s výjimkou výchov. V okresním kole se bodují první tři místa třemi až jedním bodem, v krajském kole prvních pět míst pěti až jedním bodem. Úspěšné umístění uchazeč doloží fotokopií diplomu, příp. výsledkovou listinou, obojí potvrzené školou, za kterou soutěžil, a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

  • Přijato bude 30 uchazečů s nejvyšším bodovým ziskem do každého oboru vzdělávání. Nebudou přijati uchazeči, kteří získají z testu z českého jazyka a literatury méně než 20 bodů a z matematiky méně než 10 bodů.
  • Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na naší škole bude zákonným zástupcům uchazeče doručeno do vlastních rukou. Přijatí žáci rozhodnutí nedostanou, jejich seznam bude zveřejněn ve škole a na webových stránkách školy pod přiděleným registračním číslem. Do deseti pracovních dnů od zveřejnění tohoto seznamu je třeba vyjádřit zájem o studium doručením zápisového lístku (ten žáci získají na své základní škole). Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat odvolání do tří pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.

Další kola přijímacího řízení může ředitelství školy vyhlásit po obdržení zápisových lístků z 1. kola přijímacího řízení, pokud nebude naplněn předpokládaný počet uchazečů.

Ke stažení

Sdělení MŠMT k přijímacímu řízení pro nový školní rok 2019/2020 (PDF)

Přihláška ke studiu na střední škole (PDF)
Přihláška ke studiu na střední škole (XLSX)

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

se budou jako každoročně konat v posledních dvou březnových středách od 14:30 do cca 15:30 takto:

20. března 2019 kurz matematiky pro žáky 7. ročníků, kurz českého jazyka pro žáky 9. ročníků
27. března 2019 kurz českého jazyka pro žáky 7. ročníků, kurz matematiky pro žáky 9. ročníků

Hlavní náplní přípravných kurzů bude zkušební vypracování ukázkových testů přijímacích zkoušek a informace o studiu matematiky a českého jazyka na gymnáziu.

Všichni (i nerozhodnutí) zájemci o studium jsou srdečně vítáni. Na kurzy se není třeba nijak přihlašovat, stačí v uvedenou dobu přijít do naší školy.