Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4leté a 6leté obory

Předměty

Co se vyučuje na gymnáziu

Anglický jazyk

Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk. Je mu vyučováno ve všech ročnících čtyřletého i šestiletého studia, přičemž hodinová dotace je pro oba vzdělávací programy stejná – ve všech ročnících je 4 hodinová vyjma druhého a třetího ročníku, kde je 3 hodinová dotace.

Učitelé nepostupují pouze podle učebnice, ale volí si kombinaci výukových materiálů (např. cizojazyčné časopisy) optimálně pro danou skupinu tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů.

Více

Biologický seminář

Tento volitelný předmět v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně je určen pro studenty 3. a 4. ročníků s hlubším zájmem o biologii. Rozšiřuje základní učivo biologie a připravuje žáky na studium biologických oborů a na budoucí povolání.

Více

Český jazyk a literatura

Znalost rodného jazyka patří k základům rozvoje osobnosti, umožňuje nám přemýšlet, vyjadřovat své pocity, přání a myšlenky, komunikovat. Proto je i výuka rodného jazyka na školách nezastupitelná.

Na nižším gymnáziu kopírují osnovy českého jazyka osnovy základní školy, hodinovou dotací převažuje Jazyková výchova, která umožňuje žákům získávat vědomosti a dovednosti k osvojování spisovné češtiny, vede k logickému myšlení a srozumitelnému vyjadřování. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a rozlišovat různé komunikační situace a vhodně na ně reagovat přiměřeným výběrem jazykových prostředků. V Literární výchově žáci získávají prostřednictvím četby a její interpretace čtenářské návyky a základy literární teorie, formulují vlastní názory o přečteném textu a dospívají k prožitkům, které mohou obohatit jejich duchovní život.

Více

Dějepis

Vyučovací předmět dějepis provádí studenty světovými a českými dějinami od pravěku po současnost prostřednictvím dvouhodinové výuky v každém ročníku a poznávacích exkurzí. Díky systematickému seznamování s historickými událostmi a jejich souvislostmi i zapojení mezipředmětových vztahů (literatura, zeměpis, politologie, ekonomie, mezinárodní vztahy aj.) přispívá k pochopení současného světa i samostatnému historickému a občanskému úsudku.

Více

Fyzika

Obsahem předmětu je snaha o poznání a pochopení základních přírodních zákonitostí a jejich aplikování v technické praxi a v běžném životě. Výuka probíhá různorodými formami – teoretickou přípravou, praktickým ověřováním při demonstračních i samostatných pokusech, vyhledáváním v obecně dostupných informačních zdrojích, prací s digitálními učebními materiály apod.

Více

Historický seminář

Historický seminář rozšiřuje zájemcům výuku dějepisu. Pracujeme na vybraných tématech v rámci pomocných věd historických, studujeme staré i nové divy světa, historické slohy a styly, náboženství a sekty i novou dobu na základě rozborů dobových dokumentů.

Více

Hudební výchova

V hodinách hudební výchovy se žáci seznamují s vývojem dějin klasické a populární hudby, rozšiřují své pěvecké dovednosti, smysl pro rytmus a takt. Získávají základní poznatky z hudební nauky, aktivně prezentují „medailonky“ o životě a tvorbě hudebních skladatelů a také o svých oblíbených interpretech různých populárních žánrů.

Více

Chemie

Předmět je určen žákům nižšího gymnázia (tj. prima a sekunda) a žákům 1.–3. ročníku vyššího gymnázia. Na nižším stupni se žáci seznamují se základními chemickými metodami a s chemickými vlastnostmi anorganických a organických látek. Učivo vyššího stupně se týká obecné, anorganické, organické a bioorganické chemie, základů fyzikální chemie a biochemie.

Více

Chemický seminář

Předmět s dotací dvou hodin týdně je určen pro žáky 3. a 4. ročníků s hlubším zájmem o chemii. Základní znalosti středoškolské chemie jsou zde rozšiřovány, prohlubovány a procvičovány. Předmět je koncipován především jako příprava k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám na  VŠ a k případnému dalšímu studiu chemie. Výuka je doplněna exkurzemi.

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce je volitelný předmět s dvouhodinovou dotací ve třetím a čtvrtém ročníku. Výuka je primárně zaměřena na prohlubování slovní zásoby a zlepšení komunikativních dovedností v rámci rozličných konverzačních témat.

Více

Konverzace v německém jazyce

Předmět Konverzace v německém jazyce je určen pro žáky, kteří si chtějí prohloubit znalosti v německém jazyce. Předmět je vyučován v rozsahu dvou hodin týdně, a to ve třetím a čtvrtém ročníku studia.
Volitelný předmět konverzace v německém jazyce navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních dovedností získaných při hodinách německého jazyka. Předmět je především zaměřen na procvičování mluvené podoby jazyka a rozšiřování slovní zásoby. Dále si žáci osvojí znalosti o reáliích německy mluvících zemí.

Více

Konverzace v ruském jazyce

Předmět Konverzace v ruském jazyce je určen pro žáky, kteří si chtějí prohloubit znalosti v ruském jazyce (pokud si v prvním ročníku zvolili ruský jazyk jako druhý cizí jazyk), zejména pokud chtějí z daného jazyka složit maturitní zkoušku. Předmětu jsou věnovány 2 hodiny týdně, a to ve třetím a čtvrtém ročníku studia.

Více

Latina

Předmět Latina je dvouletý volitelný předmět. Poskytuje základní informace o latinské gramatice, umožňuje četbu upravených latinských textů a objasňuje základní otázky jazykovědy. Slouží mj. jako pomoc při výuce češtiny a cizích jazyků.

Více

Literární seminář

Literární seminář navazuje na předmět Český jazyk a literatura. Jako volitelný pro žáky maturitního ročníku uceluje poznatky, získané během studia, rozšiřuje základní učivo hodin literatury. Pracujeme s textem, rozebíráme literární díla na základě vlastní četby. Seminář umožňuje hlubší poznání literatury a dokonalejší přípravu na maturitní zkoušku.

Více

Matematika

Matematika je vyučována po celou dobu gymnaziálního studia. Navazuje na matematické znalosti a dovednosti získané na základní škole a dále je rozšiřuje a prohlubuje.

Zejména na nižším stupni gymnázia je výuka založena na aktivních činnostech typických pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích.

Více

Mediální výchova

Mediální výchova, kterou na naší škole vyučujeme, je dělena na povinný předmět pro sekundu (9. třída ZŠ) a volitelný předmět pro oba druhé ročníky. V nižším ročníku jde o základní kurz informací o médiích a jejich fungování, ale i o osobnostech publicistiky a způsoby jejich práce. V neposlední řadě jde o to naučit žáky psát články, dobře stylizovat, jak a kde publikovat apod.

Více

Mediální výchova a rétorika

Mediální výchova, kterou na naší škole vyučujeme, je dělena na povinný předmět pro sekundu (9. třída ZŠ) a volitelný předmět pro oba druhé ročníky. V nižším ročníku jde o základní kurz informací o médiích a jejich fungování, ale i o osobnostech publicistiky a způsoby jejich práce. V neposlední řadě jde o to naučit žáky psát články, dobře stylizovat, jak a kde publikovat apod.

Více

Německý jazyk

Vyučovací předmět Německý  jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, obor Další cizí jazyk. Vyučuje se ve všech ročnících čtyřletého i šestiletého studia, a to 3 vyučovací hodiny týdně, ve druhém a čtvrtém ročníku 4 hodiny týdně. V posledních dvou ročnících studia si mohou žáci zvolit Konverzaci v německém jazyce, 2 hodiny týdně. Na konci studia dosahují žáci jazykové úrovně B1.

Více

Občanská výchova, Základy společenských věd

Předmět Občanská výchova (OV, na nižším stupni) a Základy společenských věd (ZSV, na vyšším stupni) poskytuje základní informace o společenských vědách (politologie, právní věda, ekonomie, psychologie, sociologie, etika, neformální logika, filozofie) v rozsahu umožňujícím dobrou orientaci v těchto vědách a složení profilové maturitní zkoušky. Tento rozsah lze prohloubit ve volitelném předmětu Společenskovědní seminář (SVS).

Více

Přírodopis, Biologie (a geologie)

Bios znamená v řečtině život, logos znamená slovo, věda. Je to tedy věda o živé přírodě. V nižších ročnících víceletého gymnázia, které odpovídají 8. a 9. třídě ZŠ, jsou v předmětu Přírodopis probíráni savci včetně člověka a neživá příroda. V jednotlivých ročnících vyššího gymnázia je probírána botanika, zoologie, antropologie a navazující vědy – ekologie a etologie.

Poznatky získané ve výuce jsou ověřovány na exkurzích a v laboratorních a terénních cvičeních. Současně se žáci zdokonalují v práci s určovacími klíči, lupou, mikroskopem, dalekohledem a odchytovými pomůckami.

Více

Psychologie

Vyučovací předmět Psychologie si klade za cíl poskytnout žákům během dvouletého studia základy z obecné psychologie, psychologie osobnosti, sociální a vývojové psychologie, které umožňují pokračovat ve studiu tohoto či příbuzného oboru na vysoké škole. Školní teorie je doplněna praktickými poznatky z návštěv ve specializovaných pracovištích. Součástí závěrečného hodnocení je seminární práce.

Více

Ruský jazyk

Vyučovací předmět Ruský jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, obor Další cizí jazyk. Vyučuje se ve všech ročnících čtyřletého i šestiletého studia, a to 3 vyučovací hodiny týdně, ve druhém a čtvrtém ročníku 4 hodiny týdně.

Více

Společenskovědní seminář

Dvouhodinový Společenskovědní seminář v maturitním ročníku doplňuje a rozvíjí předmět Základy společenských věd ve vybraných oborech (politologie, právo,  ekonomie, mezinárodní vztahy, sociologie, etika, logika, filosofie, kulturní a sociální antropologie). Seminární forma umožňuje výraznější zapojení samostatné práce, četby odborné literatury, referátů a hlubší faktografickou i metodickou přípravu na studium právnických, filozofických, ekonomických a pedagogických fakult.

Více

Tělesná výchova

Cílem tělesné výchovy je osobní zlepšování fyzické kondice, naučení se dovednostem a technice ve sportovních disciplínách, zvládnutí pohybových dovedností. Kromě toho slouží předmět k relaxaci, posílení organismu, utužení schopnosti překonávat překážky a k lepšímu poznání sama sebe. Vede žáky k fair play, k týmové spolupráci a také k dosahování osobních výsledků. Přispívá ke znalostem historie sportu a k šíření myšlenek olympismu. Slouží i k vyzkoušení netradičních sportů.

Více

Základy matematické analýzy

Volitelný předmět v maturitním ročníku doplňuje povinnou matematiku učivem o funkcích, které je potřebné pro všechny žáky, kteří se setkají s matematikou při svém vysokoškolském studiu (spojitost, limity, derivace, integrály a jejich využití).

Více

Zeměpis

Zeměpis se vyučuje ve všech ročnících s dvouhodinovou dotací. Cílem předmětu je seznámit žáky s přírodními a společenskoekonomickými jevy ve světě, vytvořit přehled o jednotlivých regionech a státech světa. Učí žáky hledat rozdílnosti či podobnosti fungování jednotlivých vztahů a vazeb mezi složkami krajinné sféry. Využíváme klasických pomůcek (mapa, atlas, glóbus), prezentací, odborných  přednášek, exkurzí a různých forem výuky. Zeměpis přispívá k tvorbě vlastního názoru a pohledu na svět kolem nás.

Více