Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Matematika je vyučována po celou dobu gymnaziálního studia. Navazuje na matematické znalosti a dovednosti získané na základní škole a dále je rozšiřuje a prohlubuje.

Zejména na nižším stupni gymnázia je výuka založena na aktivních činnostech typických pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích.

Žáci si postupně osvojují matematické pojmy, algoritmy, symboliku a způsoby jejich užití. Jsou vedeni k rozvoji kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a věcné argumentaci při řešení matematických problémů. Matematika učí žáky přesně a stručně se vyjadřovat prostřednictvím matematického jazyka a jeho symboliky, podílí se na zdokonalování jejich grafického projevu a prostorové představivosti. Praktický význam matematiky je ilustrován řešením aplikovaných úloh vycházejících ze situací v běžném životě. Předmět vede ke schopnosti třídit informace, rozumět tabulkám, diagramům a grafům a prakticky je využívat. Nedílnou součástí výuky matematiky je systematická příprava k dalšímu studiu na vyšších stupních vzdělávacího systému.

Povinný předmět doplňuje v maturitním ročníku volitelný předmět Základy matematické analýzy, příp. Cvičení z matematiky.

Vyučující

RNDr. Vladimír Hušek

Mgr. Pavlína Kortanová

Mgr. Libor Špaček

RNDr. Helena Valtrová


Maturitní zkoušku z matematiky lze absolvovat buď ve společné (státní), anebo v profilové (školní) části zkoušky.

Katalog požadavků ke společné části MZ je na adrese www.novamaturita.cz.