Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Konverzace v ruském jazyce

Předmět Konverzace v ruském jazyce je určen pro žáky, kteří si chtějí prohloubit znalosti v ruském jazyce (pokud si v prvním ročníku zvolili ruský jazyk jako druhý cizí jazyk), zejména pokud chtějí z daného jazyka složit maturitní zkoušku. Předmětu jsou věnovány 2 hodiny týdně, a to ve třetím a čtvrtém ročníku studia.

Na hodinách se žáci věnují rozšiřování tematické slovní zásoby, nácviku rozhovorů a řečových situací, poslechovým textům a čtení s porozuměním, opakování již probraných gramatických jevů, reáliím Ruska.
Ve třetím ročníku jsou hodiny doplněny informacemi o významných představitelích ruské literatury (formou prezentace žáků), ve čtvrtém ročníku přípravou k maturitní zkoušce.
V obou ročnících je věnována velká pozornost přípravě ke státní maturitě (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška).

Vyučující

Mgr. Dana Dalibabová