Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Přírodopis, Biologie (a geologie)

Bios znamená v řečtině život, logos znamená slovo, věda. Je to tedy věda o živé přírodě. V nižších ročnících víceletého gymnázia, které odpovídají 8. a 9. třídě ZŠ, jsou v předmětu Přírodopis probíráni savci včetně člověka a neživá příroda. V jednotlivých ročnících vyššího gymnázia je probírána botanika, zoologie, antropologie a navazující vědy – ekologie a etologie.

Poznatky získané ve výuce jsou ověřovány na exkurzích a v laboratorních a terénních cvičeních. Současně se žáci zdokonalují v práci s určovacími klíči, lupou, mikroskopem, dalekohledem a odchytovými pomůckami.

Nedílnou součástí výuky zoologie je demonstrace exponátů z bohaté sbírky kabinetu biologie. Pravidelně jsou využívány digitální učební materiály.

Žáci jsou aktivně zapojováni do výuky prostřednictvím referátů a prezentací.

Vyučující

RNDr. Jana Dobroruková

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

Mgr. Šárka Rutrlová