Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Český jazyk a literatura

Znalost rodného jazyka patří k základům rozvoje osobnosti, umožňuje nám přemýšlet, vyjadřovat své pocity, přání a myšlenky, komunikovat. Proto je i výuka rodného jazyka na školách nezastupitelná.

Na nižším gymnáziu kopírují osnovy českého jazyka osnovy základní školy, hodinovou dotací převažuje Jazyková výchova, která umožňuje žákům získávat vědomosti a dovednosti k osvojování spisovné češtiny, vede k logickému myšlení a srozumitelnému vyjadřování. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a rozlišovat různé komunikační situace a vhodně na ně reagovat přiměřeným výběrem jazykových prostředků. V Literární výchově žáci získávají prostřednictvím četby a její interpretace čtenářské návyky a základy literární teorie, formulují vlastní názory o přečteném textu a dospívají k prožitkům, které mohou obohatit jejich duchovní život.

Na vyšším gymnáziu převažuje hodinovou dotací Literární komunikace. Žáci si prohlubují znalosti z teorie literatury, procházejí dějinami literatury od počátku až po současnost. Seznamují se s vybranými díly české i světové literatury nejen při hodinách, ale i z vlastní četby. Své názory interpretují formou referátů a prezentací, což posiluje vědomí důležitosti kultivovaných projevů a vede k vytváření samostatného úsudku a vlastních estetických kritérií. Při ústních i písemných projevech jsou žáci vedeni k tomu, aby rozlišovali funkci projevu a vhodně užívali různé jazykové roviny. Nepřímou součástí výuky jsou i literární exkurze, návštěvy divadelních představení a jejich kritické rozbory. Žáci si nenásilnou formou utvářejí kulturní návyky, které budou obohacovat jejich další život a dotvářet jejich názory a postoje.

Jazyková a komunikační a slohová výchova rozšiřuje žákům znalosti jazykového systému, tříbí kultivovanost projevu na základě hlubšího rozboru textu. Žák samostatně formuluje svoje názory. Je připravován pro další jazykové vzdělávání v mateřském i cizím jazyce a pro analýzu i tvorbu odborných textů při vysokoškolském studiu.

Vyučující

Mgr. Pavlína Flídrová

PhDr. Ivo Rejchrt

PhDr. Ivana Syrovátková

Mgr. Yveta Šecová