Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Přijetí

Jak se dostat na Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

2020-03-27: Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky.

Na základě tohoto zákona proběhne jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách. Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom řádném termínu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví termín konání zkoušky po rozhodnutí o obnovení výuky ve školách a zveřejní jej na svých internetových stránkách.

Následující informace jsou proto v současné době uváděny jen jako informativní, do chvíle, než vstoupí v platnost příslušná prováděcí vyhláška k uvedenému zákonu.


Podmínky a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

pro obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) a 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté) podle § 60, odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení ke studiu na Gymnáziu, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 pro školní rok 2020/2021 (PDF)

Jednotné zkušební schéma (JZS) pro přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 (PDF)

Přihláška ke studiu na střední škole (PDF ke stažení z oficiálních stránek MŠMT)

Veškeré oficiální informace jsou k dispozici na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání v části věnované přijímacím zkouškám.

Stručné informace:

 • Přijímací zkoušky v řádném termínu se konají:
  pro žáky 9. tříd v úterý 14. dubna 2020 (1. termín) a ve středu 15. dubna 2020 (2. termín),
  pro žáky 7. tříd ve čtvrtek 16. dubna 2020 (1. termín) a v pátek 17. dubna 2020 (2. termín).
 • Přijímací zkoušky v náhradním termínu se konají:
  pro oba uvedené obory vzdělání ve středu 13. a v úterý 14. května 2020.
 • Přihláška ke vzdělávání musí být doručena do 1. března 2020. Její doručení není povinností základní školy, ale každého uchazeče, resp. jeho zákonného zástupce. Vyjádření lékaře není nutné.
 • Všichni uchazeči budou konat přijímací zkoušku formou jednotného centrálně zadávaného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky. Součástí hodnocení bude také předchozí prospěch na základní škole a případné úspěchy v předmětových soutěžích.

Jednotlivým částem je přidělen následující maximální bodový zisk:
Test z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů
Test z matematiky – max. 50 bodů
Prospěch v základním vzdělávání (poslední tři vysvědčení, za každé až 10 bodů) – max. 30 bodů
Úspěchy v předmětových soutěžích během posledních 2 let na základní škole – max. 10 bodů
(Celkem – max. 140 bodů)

Při rovnosti celkového počtu získaných bodů budou přednostně přijati uchazeči úspěšnější:
a) v součtu bodů z obou testů
b) v testu z matematiky
c) v předmětových soutěžích
d) s lepším průměrným prospěchem na pololetním vysvědčení posledního absolvovaného ročníku.

Bodové hodnocení prospěchu na základní škole je lineární. Průměrnému prospěchu 1,00 odpovídá v každém pololetí +10 bodů, průměrnému prospěchu 1,50 +5 bodů, 2,00 odpovídá 0 bodů, 2,50 –5 bodů atd. Body jsou uváděny na jedno desetinné místo.
Předmětovými soutěžemi se rozumí soutěže pořádané MŠMT z jednotlivých vyučovacích předmětů s výjimkou výchov. V okresním kole se bodují první tři místa třemi až jedním bodem, v krajském kole prvních pět míst pěti až jedním bodem. Úspěšné umístění uchazeč doloží fotokopií diplomu, příp. výsledkovou listinou, obojí potvrzené školou, za kterou soutěžil, a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

 • Přijato bude 28 uchazečů s nejvyšším bodovým ziskem do každého oboru vzdělávání. Nebudou přijati uchazeči, kteří získají z testu z českého jazyka a literatury méně než 20 bodů a z matematiky méně než 15 bodů.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na naší škole bude zákonným zástupcům uchazeče doručeno do vlastních rukou. Přijatí žáci rozhodnutí nedostanou, jejich seznam bude zveřejněn ve škole a na webových stránkách školy pod přiděleným registračním číslem. Do deseti pracovních dnů od zveřejnění tohoto seznamu je třeba vyjádřit zájem o studium doručením zápisového lístku (ten žáci získají na své základní škole). Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat odvolání do tří pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.

Další kola přijímacího řízení může ředitelství školy vyhlásit po obdržení zápisových lístků z 1. kola přijímacího řízení, pokud nebude naplněn předpokládaný počet uchazečů.