Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Přijímací řízení 2023

Informační schůzka pro přijaté žáky a jejich zákonné zástupce

Závěry z informační schůzky:

Nástup do školy v novém školním roce v pondělí 4. září 2023, předpokládaná doba přítomnosti ve škole první den 8:00–12:00. S sebou přezůvky + zámek k šatnové skříňce, papírový nebo elektronický zápisník pro poznámky. Šatnové skříňky budou žákům přiděleny během prvního školního dne.

Třídním učitelem v primě šestiletého studia (1.C) bude Mgr. Jakub Stránský (Sr), vyučující fyziky a chemie; kmenovou třídou 1.C bude učebna 109 v 1. poschodí.
Třídní učitelkou v 1. ročníku čtyřletého studia (1.A) bude Mgr. Vladimíra Fryntová (Fn), vyučující anglického jazyka, dějepisu a ruského jazyka; kmenovou třídou bude učebna 010 v přízemí.

Rozvrh hodin bude na webových stránkách a v systému Bakaláři dostupný po 1. září 2023.

Estetická výchova: Výuka hudební výchovy bude v novém 1. ročníku čtyřletého oboru (1.A) probíhat ve spojené skupině s paralelní třídou šestiletého oboru (tercií); výtvarná výchova se bude v 1.A a v tercii vyučovat v samostatných skupinách.

Další cizí jazyky: V primě šestiletého oboru (1.C) budou vyučovány jako další cizí jazyky pouze francouzský a německý jazyk, tj. nebude otevřena skupina ruského jazyka.
V 1. ročníku čtyřletého oboru (1.A) budou vyučovány všechny tři další cizí jazyky, tj. bude otevřena skupina německého, francouzského i ruského jazyka.

Adaptační kurz je dle obvyklého schématu plánován pouze pro primu šestiletého studia, v předpokládaném termínu 19.–22. září 2023, Krkonoše.

Čipové přívěsky: žáci obdrželi identifikační čipy s uvedením evidenčního čísla pro účely vstupu do budovy školy a odběr/objednávání obědů ve školní jídelně. V případě poškození nebo ztráty čipu je povinností žáka nahradit čip vlastním s podporovanou technologií (13,56 MHz) nebo zakoupit nový čip v kanceláři školy (50 Kč). Následně je třeba zajistit spárování nového čipu se všemi vyžadovanými službami; totéž platí při případné náhradě čipového přívěsku kartou ISIC apod.

Školní jídelna SPOŠ: žák dle pokynů pro platbu ve školní jídelně vytvoří dostatečný finanční kredit na účtu školní jídelny 7934090267/0100, variabilní symbol: evidenční číslo žáka uvedené mj. na čipovém přívěsku (ve tvaru např. 2023450 apod.). Následně lze objednávat obědy v objednávkovém formuláři s použitím přístupových údajů předaných žákům.

Platby za hromadně objednávané učebnice a pracovní sešity je třeba dle pokynů uvedených na předaném tiskopisu uskutečnit nejpozději do 30. června 2023 na účet školy 278595096/0300 pod příslušným variabilním symbolem (ev. č. žáka).

Další komunikace se školou: upřednostňujeme komunikaci prostřednictvím informačního systému Bakaláři, k němuž obdrželi zákonní zástupci obdrželi přístupové údaje. Rodičovské přístupové údaje nesmějí být předány žákům; ti obdrží své přístupy v září 2023.


Ve čtvrtek 8. června 2023 proběhne v aule školy informační schůzka s žáky přijatými ke studiu do školního roku 2023/2024 a jejich zákonnými zástupci za účasti vedení školy a budoucích třídních učitelů obou tříd, a to v termínu:

 • pro budoucí primu šestiletého studia od 16 hodin
 • pro budoucí třídu 1.A čtyřletého studia od 17 hodin.

Na schůzce budou vyřešeny náležitosti potřebné pro zahájení studia (výběr druhého cizího jazyka a předmětu estetické výchovy, úhrada za povinné učebnice do 1. ročníku nakupované školou, přístupové údaje do školního informačního systému aj.). Prostor budě věnován jakýmkoli doplňujícím dotazům ohledně studia.


Přijatí uchazeči – po vypořádání odvolání a odevzdání zápisových lístků

Seznam přijatých uchazečů do 4letého oboru (79-41-K/41); druhé kolo přijímacího řízení nebude vyhlašováno.

Seznam přijatých uchazečů do 6letého oboru (79-41-K/61); druhé kolo přijímacího řízení nebude vyhlašováno.

Výsledky přijímacího řízení 2023
1. kolo, náhradní termín

Výsledková listina přijímacího řízení do 4letého oboru (79-41-K/41) – náhradní termín

Výsledky přijímacího řízení 2023
1. kolo, řádný termín

Výsledková listina přijímacího řízení do 4letého oboru (79-41-K/41) – řádný termín

Výsledková listina přijímacího řízení do 6letého oboru (79-41-K/61) – řádný termín

Uchazeči ve skupině 1 (lepší v rámci redukovaného pořadí) – uspěli u přijímacího řízení a zároveň se umístili do požadovaného pořadí rozhodného pro přijetí. Uchazeči mohou být bez dalšího přijati, jedinou podmínkou je odevzdání zápisového lístku v zákonné lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přímo přijatých uchazečů, tj. nejpozději do 16. května 2023 (zápisový lístek získají uchazeči na své základní škole).
Těmto uchazečům nebude zasíláno poštou rozhodnutí o přijetí.
Prosíme ty uchazeče, kteří již svůj zápisový lístek uplatnili na druhé škole nebo kteří jsou z jakéhokoli jiného důvodu definitivně rozhodnuti na naši školu nenastoupit, aby nám tuto informaci telefonicky nebo e-mailem oznámili. Velmi nám to zpřehlední agendu spojenou s možným přidělováním volných míst pro uchazeče, kteří skončili u přijímací zkoušky na horších místech, než byla stanovena pro přijetí (na 31. místě a dále, příp. nižších z důvodu oprávněného rezervování míst pro náhradní termín).
Neodevzdáním zápisového lístku vzniká nárok na přijetí v pořadí dalšímu uchazeči, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů (horší pořadí než stanovený limit, skupina 2).

Uchazeči ve skupině 2 (horší v redukovaném pořadí) – uspěli u přijímacího řízení, ale umístili se na horším pořadovém místě („pod čarou“), než vyžadují kritéria pro přijetí (31. a výše, příp. nižších z důvodu oprávněného rezervování míst pro náhradní termín) a proto nejsou přijati z kapacitních důvodů.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům uchazečů doručeno do vlastních rukou. Zákonní zástupci uchazečů nepřijatých z důvodu horšího pořadí mohou podat odvolání, a to do tří pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Doporučujeme všem uchazečům, kteří jsou nepřijati pouze z kapacitních důvodů, aby bez ohledu na původní pořadí možnost odvolání využili vzhledem k tomu, že část „přijatých“ uchazečů na naši školu ve skutečnosti nenastoupí (rozhodnou se pro druhou školu, pokud tam byli „přijati“ také) a jejich místo proto může být následně postoupeno dalšímu uchazeči v pořadí.
V případě kladně vyřízeného odvolání je třeba následně postupovat obdobně jako uchazeči z kategorie 1 (odevzdat zápisový lístek v termínu 10 pracovních dnů od vyhovění odvolání).

Uchazeči ve skupině 3 – neuspěli u přijímacího řízení, nesplnili některou z jeho podmínek. Uchazeči nebudou přijati. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům uchazečů doručeno do vlastních rukou.

Redukované pořadí – pořadí uchazeče podle § 20 odst. 4 školského zákona stanovené způsobem dle § 14 vyhlášky č. 244/2018 Sb. na základě bodového zisku bez započtení zkoušky z českého jazyka a literatury.

Nahlížení do spisu o přijímacím řízení

V úterý 2. května 2023 mezi 14:00–18:00 (pro náhradní termín 18. května 2023 mezi 17:00–18:00 po předchozí telefonické domluvě) lze v aule školy nahlédnout do spisu o přijímacím řízení a na místě vypořádat veškeré náležitosti týkající se přijetí (odevzdání zápisového lístku, podání odvolání aj.).

V případě potřeby kontaktujte ředitelku školy na telefonu (+420) 602403191 nebo e-mailu director@gym-dk.cz.


Rámcový termínový kalendář PZ 2023

30.09.2022Vyhlášení předběžných kritérií JPZ2023 + JZS
31.01.2023Konkretizace kritérií JPZ2023
01.03.2023Odevzdání přihlášek ke studiu na střední škole
15.03.2023Zpřístupnění pozvánek k JPZ (CZVV), odeslání pozvánek ZZ uchazečů
březen 2023Přípravné kurzy k PZ (st, 14:30)
13.04.2023JPZ 4G, 1.ŘT
14.04.2023JPZ 4G, 2.ŘT
17.04.2023JPZ 6G, 1.ŘT
18.04.2023JPZ 6G, 2.ŘT
28.04.2023Předání výsledků JPZ ŘT z CZVV na školu, vyhlášení výsledků školou
02.05.2023Možnost nahlédnutí do spisu o JPZ ŘT a vypořádání souvisejících náležitostí (14–18)
10.05.2023JPZ 4G + 6G, 1.NT
11.05.2023JPZ 4G + 6G, 2.NT (1 uchazeč)
16.05.2023Poslední termín pro odevzdání zápisových lístků ŘT
18.05.2023Předání výsledků JPZ NT z CZVV na školu, vyhlášení výsledků školou, možnost nahlédnutí do spisu o JPZ NT a vypořádání souvisejících náležitostí (po telefonické domluvě mezi 17–18)
01.06.2023Poslední termín pro odevzdání zápisových lístků NT
08.06.2023Informační schůzka pro přijaté žáky a jejich ZZ + budoucí TU (6leté 16:00, 4leté 17:00)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

pro obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) a 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté) podle § 60, odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek:

Přihlášku ke studiu je uchazeč povinen odevzdat nebo jinak doručit do naší školy nejpozději do 1. března 2023. Uchazeč může podat přihlášku na dvě střední školy nebo dva různé obory, může tedy konat přijímací zkoušku ve dvou termínech. Doručení je povinností každého uchazeče, resp. jeho zákonného zástupce, nikoli povinností základní školy. Není nutné vyjádření lékaře.
Pro stanovení výsledku se pro obě školy započítává lepší výsledek dosažený při zkoušce, nezávisle na tom, na které škole ho bylo dosaženo.

Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky (s úpravou pro žáky dle Lex Ukrajina, uvedeno dále). Součástí hodnocení bude také předchozí prospěch na základní škole a případné úspěchy v předmětových soutěžích.

Vlastní přijímací zkoušky proběhnou v následujících termínech centrálně vyhlášených MŠMT:

 • 13. a 14. dubna 2023 v řádném termínu pro všechny čtyřleté obory
 • 17. a 18. dubna 2023 v řádném termínu pro víceleté obory gymnázií
 • 10. a 11. května 2023 v náhradním termínu pro všechny obory

CERMAT- jednotná přijímací zkouška na oficiálních stránkách CZVV

CERMAT – pokyny pro vyplnění přihlášky na střední školu

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 (PDF ke stažení)

Zkušební schéma JPZ 2023 na gym-dk


Jednotlivým částem přijímací zkoušky je přidělen následující maximální bodový zisk:

 • Test z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů
 • Test z matematiky – max. 50 bodů
 • Průměrný prospěch během posledních 3 ukončených pololetí na ZŠ, za každé až 10 bodů – max. 30 bodů
 • Úspěchy v předmětových soutěžích během posledních 2 školních ročníků na základní škole – max. 10 bodů

(Celkem – max. 140 bodů)

Při rovnosti celkového počtu získaných bodů budou přednostně přijati uchazeči úspěšnější:
a) v součtu bodů z obou testů
b) v testu z matematiky
c) v předmětových soutěžích
d) s lepším průměrným prospěchem na pololetním vysvědčení posledního absolvovaného ročníku.

Bodové hodnocení prospěchu na základní škole je lineární. Průměrnému prospěchu 1,00 odpovídá v každém pololetí +10 bodů, průměrnému prospěchu 1,50 +5 bodů, 2,00 odpovídá 0 bodů, 2,50 –5 bodů atd. Body jsou uváděny na jedno desetinné místo.
Předmětovými soutěžemi se rozumí soutěže pořádané MŠMT z jednotlivých vyučovacích předmětů s výjimkou výchov. V okresním kole se bodují první tři místa třemi až jedním bodem, v krajském a celostátním kole prvních pět míst pěti až jedním bodem. Úspěšné umístění uchazeč doloží fotokopií diplomu, příp. výsledkovou listinou, obojí potvrzené školou, za kterou soutěžil, a to nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

Do čtyřletého oboru vzdělání (79/41-K/41) může být přijato 30 uchazečů s nejlepším výsledkem dle uvedených kritérií.

Do šestiletého oboru vzdělání (79/41-K/61) může být přijato 30 uchazečů s nejlepším výsledkem dle uvedených kritérií.

Uchazeč, který získal v testu z českého jazyka a literatury méně než 15 bodů nebo v testu z matematiky méně než 10 bodů, neprospěl z důvodu nesplnění vyhlášených kritérií a nemůže být v rámci přijímacího řízení na naši školu přijat.

Úprava konání přijímací zkoušky pro žáky dle Lex Ukrajina

Na základě opatření obecné povahy č.j. MSMT-29772/2022-1 dochází u cizinců podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Lex Ukrajina) k následující úpravě podmínek přijímacího řízení:

 1. Přijímací zkouška z českého jazyka může být na základě žádosti prominuta; znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, škola u této osoby ověří rozhovorem (kritéria přijímacího rozhovoru z českého jazyka pro uchazeče s OMJ). Pokud bude rozhovorem zjištěno, že úroveň znalostí českého jazyka není dostačující pro vzdělávání, je tato skutečnost důvodem pro nepřijetí uchazeče.
 2. Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce. Časový limit pro zkoušku se nenavyšuje.
 3. Společně s žádostí dle bodu 1 nebo 2 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.

Vyhodnocení a zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání zpřístupní škole souhrnné výsledky dne 28. 4. 2023.

Škola zveřejní výsledky uchazečů pod přiděleným registračním číslem v seřazeném seznamu dle výsledku přijímací zkoušky do 2 pracovních dnů od data předání výsledků Centrem na fyzické úřední desce ve vestibulu školy a způsobem umožňujícím vzdálený přístup (na webových stránkách školy na adrese www.gym-dk.cz).

Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu. Uchazečům, kteří požádali o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, se do celkového výsledku přijímacího řízení kromě školních kritérií započítává pouze lepší výsledek v testu z matematiky (redukované hodnocení).

Zákonným zástupcům uchazečů, kteří nesplnili podmínky pro přijetí – ať z důvodu horšího pořadí v seznamu než stanovený počet přijímaných uchazečů nebo z důvodu neprospěchu u zkoušky, bude doručeno do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. Do tří pracovních dnů od jeho doručení mohou zákonní zástupci neúspěšných uchazečů proti tomuto rozhodnutí podat podat odvolání, a to ke krajskému úřadu KHK prostřednictvím ředitelky školy.

Uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí, rozhodnutí neobdrží. Jejich seznam bude pouze zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách školy dle specifikace uvedené výše.
Do deseti pracovních dnů od zveřejnění seznamu je třeba potvrdit zájem o studium na naší škole doručením zápisového lístku, který bude žákům vydán na jejich základní škole. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na naší škole.

Další kola přijímacího řízení může ředitelka školy vyhlásit po obdržení zápisových lístků z 1. kola, pokud nebude naplněn předpokládaný počet uchazečů.