Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Školská rada

Na základě opatření MSMT- 40610/2020-1 dochází k prodloužení funkčního období členů školské rady následovně: „Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.“

15. září 2021: Vzhledem k vypršení tříletého mandátu zástupců žáků ve školské radě vyhlašuje ředitelka školy v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. a podle volebního řádu do školské rady škol zřízených Královéhradeckým krajem volby zákonných zástupců žáků do školské rady.

Školská rada se podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb. vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy, projednává návrh rozpočtu na další školní rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podměty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy, podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Školská rada svolává svá jednání dle potřeby, a to nejméně dvakrát ročně.

Žáci jsou ve školské radě zastoupeni dvěma členy: jedním z řad zletilých žáků a jedním z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Právo volit a být volen má přímo každý zletilý žák a nepřímo každý nezletilý žák prostřednictvím svého zákonného zástupce.

Prosíme zájemce o práci ve školské radě z řad rodičů – zákonných zástupců nezletilých žáků o podání kandidatury jedním z následujících postupů:

  • vyplněním a podepsáním kandidátního lístku dle vzoru v příloze a odevzdáním v kanceláři školy nebo prostřednictvím žáka jeho třídnímu učiteli,
  • zasláním zprávy do IS Bakaláři z rodičovského účtu se souhlasem s kandidaturou a s uvedením následujících náležitostí o zákonném zástupci: jméno a příjmení, datum narození, adresa, kontaktní e-mail, telefon.

Termín uzavření kandidatury do školské rady je v pátek 24. září 2021.

Vlastní volba do školské rady se uskuteční nejpozději do úterý 19. října 2021, kdy by mělo proběhnout společné plenární zasedání ŠR a SPG spolu s úvodními třídními schůzkami.

Seznam navržených kandidátů a konkrétní termín a způsob volby do školské rady bude s dostatečným předstihem zveřejněn.


Zápisy z jednání školské rady

Zápis 4.5.2020 (online)

Zápis 17.10.2019

Zápis 03.06.2019

Zápis 24.10.2018

Zápis 21.06.2018

Zápis 31.05.2018

Zápis 13.02.2018

Zápis 06.11.2017