Hlavní stránka

Počet zobrazených článků: 2 (z celkem 2 nalezených)

Základní informace

Základní informace o škole

Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem je střední škola klasického typu, která poskytuje úplné střední vzdělání. Škola nemá speciální studijní obory, žáci si sami částečně profilují své zaměření volbou doplňkových předmětů. Studium je buď čtyřleté (pro žáky z 9. tříd), nebo od roku 1990 též víceleté, v současnosti pro žáky ze 7. tříd základních škol; v obou případech je zakončeno maturitní zkouškou.

Ředitelkou školy je od 1.8.2018 Mgr. Martina Kubíková, jejím zástupcem Mgr. Jiří Erlebach. Ve škole vyučuje v současnosti dalších 23 stálých učitelů.

Aby se mohli uchazeči o studium se školou lépe seznámit, pořádáme v zimních měsících tradiční Odpoledne otevřených dveří, jejichž termíny jsou s dostatečným předstihem zveřejňovány.

Co nabízí gymnázium svým studentům...

 • studium v příjemném prostředí historické školní budovy
 • výuku obvyklých všeobecně vzdělávacích předmětů
 • výuku informatiky a výpočetní techniky zaměřenou na praktické počítačové aplikace včetně využívání internetu
 • možnost výběru cizích jazyků (angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo ruštiny, doplňkově i latiny) a konverzací v daných jazycích
 • volitelnou výuku estetických předmětů (hudební a výtvarné výchovy)
 • výběr ze široké nabídky specializovaných předmětů - společenskovědních, přírodovědných, technických nebo ekonomických
 • širokou možnost sportovního vyžití během hodin tělesné výchovy a při školou organizovaných sportovních kurzech a soutěžích
 • výběr z pestré nabídky zájmových kroužků a jiných doplňkových činností
 • tradičně dobré uplatnění absolventů na vysokých školách a v praxi

Hlavním cílem výchovně vzdělávacího procesu na naší škole je splnění následujících hledisek kvality:

 • zajišťování i nadále kvalitní přípravy studentů pro úspěšné složení profilové i společné části maturitní zkoušky v základní i vyšší úrovni obtížnosti
 • poskytování široké všeobecné přípravy, která studentům umožní studovat nejrůznější studijní obory vysokých škol, případně vyšších odborných škol
 • trvalé zvyšování kvality vzdělávacího procesu a při jeho zaměření zohledňování potřeb měnící se společnosti.Pravidelné modernizování materiálního vybavení školy
 • všestranné rozvíjení osobnosti studentů během školních i mimoškolních aktivit a působení na vytváření adekvátní hierarchie životních hodnot – morálních, kulturních, sportovních, zdravého životního stylu apod.

Podrobnější informace o charakteru a možnostech studia je možno získat písemným dotazem na adrese naší školy, e-mailem na adrese info@gym-dk.cz nebo telefonicky na čísle (+420) 724394503.

 


  06. 08. 2018, autor: administrator Vytisknout článek
Základní informace

Informace o zpracování osobních údajů

Pověřenec GDPR

je osoba, která monitoruje soulad zpracovávání dat a údajů ve škole s Nařízením Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 (GDPR).

Kontakt: poverenec@gym-dk.cz 

Informace o zpracování osobních údajů:

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje na základě zákona (např. případ vedení dokumentace školy) a dále na základě informovaného souhlasu (např. údaje o žákovi pro ubytování na školní akci). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 2tpja6p , emailem na adrese director@gym-dk.cz, nebo poštou na adrese Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 


Pokračování 17. 05. 2018, autor: ředitelství školy Vytisknout článek

Bakaláři - Elektronická evidence výuky
Vyhledat na
www.gym-dk.cz
Sponzoři a projektoví partneři